Norge

Ny Storbylægevagt i Oslo

Bygherre: Omsorgsbygg Oslo Kommune

Opgave: Rådgiver programmering

Rådgivningsydelse:

 • Verificering af Hovedfunktionsprogram
 • Udarbejdelse af Delfunktionsprogram
 • Input til Skitseprojekt/ Dispositionsforslag
 • Udarbejdelse af Rumfunktionsprogram
 • Input til Forprojekt/ Projektforslag

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S er underleverandør til ÅF Advansia AS, Norge

Omfang/Areal: 20.000 m²

Anlægsudgifter: ca. 3,0 mia. kr.

Sengetal: 40 senge

År: 2017–2019

Byrådet i Oslo besluttede i 2016, at der skal bygges en ny storbylægevagt og at denne skal placeres ved Aker lokalsygehus. Storbylægevagten forventes at modtage ca. 350.000 patienter pr. år, svarende til ca. 1.000 patienter pr. dag. Storbylægevagten drives i et samarbejde mellem Oslo Kommune og Oslo Universitetssygehus. Der etableres både akutte og elektive funktioner, herunder akutmodtagelse, skadestue, tandklinik og operation.

På basis af et hovedfunktionsprogram udarbejdede Lohfert-Praetorius i samarbejde med 9 brugergrupper et delfunktionsprogram med koncepter, nærheder og rumprogram. Lohfert-Praetorius har derudover varetaget opgaven med Rumfunktionsplanlægning (RFP) med beskrivelser af de enkelte rums funktioner. Til RFP blev rumdatabase-værktøjet dRofus benyttet.

Læs Mere

Sykehuset Innlandet HF

Bygherre: HR-NOR AS / Sykehuset Innlandet HF

Opgave: Gennemgående Underleverandør rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Tilstands- og egnethedsanalyse på otte matrikler
 • Analyse af den bygningsmæssige levedygtighed
 • Analyse af den funktionelle funktionsevne
 • Vurdering af tilpasningsevnen
 • Konsekvensanalyse af ændringer i behandlingsstrukturen
 • Udvikling af Strukturelle løsningsmodeller
 • Virksomhedsmæssig plan

 

Samarbejdspartnere/underleverandører: LOHFERT – PRAETORIUS A/S arbejder sammen med Deloitte Norge, Norconsult og AART Arkitekter

Omfang/Areal: ca. 146.000 m² NF (8 Matrikler, inkl. Psykiatri)

Anlægsudgifter: ikke opgjort

Sengetal: 1.138 senge (samlet)

År: 2015 –

Sykehuset Innlandet HF satte Idefaseplanlægningen igang for en gennemgribende omstrukturering af udrednings- og behandlingstilbuddet i Mjøsburaregionen. Flere modeller for den fremtidig struktur skulle udredes, fra etableringen af et hovedhospital ved Mjøsbura til etableringen af op til 4 akutsygehuse i Regionen. LOHFERT – PRAETORIUS udarbejdede en tilstands- og egnethedsanalyse for den bygningsmæssige og funktionelle brugbarhed af eksisterende byggerier på i alt 8 lokationer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede endvidere en virksomhedsmæssig plan, som analyserede og vurderede behovet for forandringer i aktiviteten i et fremskrivningsperspektiv til 2040.

Parallelt udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S beregningerne vedrørende i alt 17 strukturelle løsningsmodeller, hvor arealbehovet, investeringsomkostninger og realiseringsmulighederne blev holdt op imod Sykehuset Innlandets effektmål.

Læs Mere

Sykehusbygg HF – Partikelcenter

Bygherre: Sykehusbygg HF / HR-NOR-AS

Opgave: Gennemgående rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Rum- og funktionsprogrammering (klinisk område)
 • Udvikling af scenarier for antal og placering af centre
 • Rådgivning i forbindelse med forenklet dispositionsforslag

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S var underleverandør for HR-NOR AS

Omfang/Areal: 13.500 – 16.500 m² (ikke endeligt besluttet)

Anlægsudgifter: 2,34 mia. kr.

Sengetal:

År: 2016

Den Norske regering besluttede i 2010 at etablere protonbehandling som tilbud inden 2022. I 2016 gik koncept-faseplanlægningen i gang, med henblik på at udarbejde tre varianter for etablering og placering af Protonbehandlings-centre i Norge. LOHFERT – PRAETORIUS A/S havde i planlægningsarbejdet for konceptfasen ansvar for programmeringen og vurderingen af arealer for klinik-delen og protonbehandlingsdelen.

Læs Mere

Nyt Vestre Viken Sykehus

Bygherre: Rambøll Norge og HF Vestre Viken

Opgave: Gennemgående rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Driftsorganisationsplanlægning
 • Dimensionering
 • Rum- og Funktionsplanlægning
 • Delfunktionsprogrammer
 • Kapacitetsberegninger for Brærum, Kongsberg, Ringrike

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S var underleverandør til Rambøll Norge

Omfang/Areal: 115.000 m² (Somatik) + 30.000 m² (Psykiatri)

Anlægsudgifter: ca. 8,04 mia. kr.

Sengetal: 645 senge

År: 2014 – 2016

Vestre Viken HF består af fire somatiske og to psykiatriske sygehuse med en samlet bygningsmasse på ca. 300.000 m². Hospitalerne viser utidssvarende strukturer og svag bygningsmæssig funktionsevne. Derfor blev planlægningsarbejdet for Nyt Vestre Viken Sykehus sat igang. På basis af Udviklingsplan og Konceptfaserapport indgik LOHFERT – PRAETORIUS A/S i planlægningsarbejdet med ansvar for udarbejdelsen af overordnede koncepter. Siden koordinerede LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdelsen af Hoved- og Delfunktions-programmer ved inddragelse af 29 brugergrupper. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har derudover varetaget opgaver indenfor Kapacitetsberegninger og Rum- og Funktionsplanlægning.

Læs Mere