Danmark

Universitetshospital Køge

I dette projekt beskrives omfanget af ombygning af det eksisterende Universitetshospital Køge i byggeetape 7. Dermed opdateres dele af dispositionsforslaget som led i planlægningen af eksisterende bygninger(B7).

 

For at kunne fastlægge behovet for ombygning af det eksisterende hospital, er det nødvendigt dels at fastlægge behovet (teoretisk rumprogram) og dels at analysere omfanget af rum, der er til rådighed (frigives) i det eksisterende byggeri efter at funktioner flyttes til nybyggeriet.

 

Ombygningen skal sikre indplacering af funktioner der ikke nybygges og samtidigt sikre at der skabes en funktionel sammenhæng med nybyggeriet. Funktioner, der skal placeres i eksisterende byggeri, kan være funktioner fra andre af regionens hospitaler.

Læs Mere

Rigshospitalet Blegdamsvej

Ordregiver: Rigshospitalet

Opgave: Foranalyse til renoveringsprojekt

Rådgivningsydelse:

 • Brugerproces
 • Beregning af kapacitets- og arealbehov
 • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
 • Forslag til gruppering af aktiviteter i bygningerne

Sengetal: 1.000 senge

Omfang:
ca. 200.000 m² arealbehov i fremtidens Central- og Sydkompleks

År: 2018

I de kommende år tages en del nye bygninger i anvendelse på Rigshospitalet, Blegdamsvej (Sterilcentral i 2019, Nordfløj i 2020 og BørneRiget i 2024). Indflytning i de nye bygninger betyder, at der frigøres arealer i Central- og Sydkomplekset på Blegdamsvej. Samtidig er Central- og Sydkomplekset i dag presset på plads, og der er desuden behov for en renovering af bygningerne.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for udarbejdelsen af en helhedsplan for Central- og Sydkomplekset på Rigshospitalet, som skal danne baggrund for planlægning af renovering.

Der blev gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne i Central- og Sydkomplekset. Denne analyse blev gennemført for at vurdere, om den fremtidige aktivitet kan afvikles i de arealer, der er til rådighed efter en renovering af Central- og Sydkomplekset.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S gennemførte en brugerproces med 35 klinikker for at få klinikkernes faglige ekspertise i kvalificeringen af fremtidigt kapacitets- og arealbehov.

Udover kapacitetsberegningerne gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S tre seminarer med direktionen og centerledelserne for at fastlægge principper for nærheder og funktionssammenhænge i fremtidens Central- og Sydkompleks.

Læs Mere

Nyt Odense Universitetshospital

Bygherre: Region Syddanmark

Opgave: Funktions- og logistikplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Byggeprogram
 • Patientforløbsanalyser og simulering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning

Sengetal: 850 senge

Anlægsudgifter:
8 mia. kr.

Omfang:
250.000 m² nybyggeri

År: 2011 – 2018

Odense Universitetshospital er et nybyggeri på bar mark. Det nye hospital bygges sammen med et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet ved det nuværende Syddansk Universitet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for programmering og brugerprocesser i byggeprogram, dispositions- og projektforslag for Nyt OUH.

Vi har fra begyndelsen af Nyt OUH- projektet i 2011 været underrådgiver til totalrådgiver med ansvar for programmering- og logistikopgaver.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter. Der blev bl.a. afholdt møder med 43 afdelingsgrupper, 15 klyngegrupper og 10 konceptgrupper. I samarbejde med afdelingerne er der udarbejdet specifikation for kliniske standardrum og specialrum.

Det har i projektet Nyt OUH været stort fokus på logistik. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har ledet en række brugergrupper om logistik og udarbejdet flow-beskrivelser til brug for planlægningen af bl.a. IT-løsninger.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har indgået i den løbende koordinering med projektledelsen og direktionen for Odense Universitetshospital, i kraft af rollen sygehusplanlægger.

I 2016-2019 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektorganisationen Nyt OUH med ansvar for funktionsplanlægning for program og andet materiale brugt til udbud i totalentrepriserne.

Læs Mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

Bygherre: Region Midtjylland

Opgave: Helhedsplan, programmering og logistik

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Helhedsplan
 • Standardrum
 • (Re-)programmering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning
 • Patientforløbsanalyser

Sengetal: 800 senge

Anlægsudgifter: 7,5 mia. kr.

Omfang: 350.000 m², heraf 250.000 m² nybyggeri

År: 2007 – 2018

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er et af danmarkshistoriens største hospitalsopgaver, hvor Aarhus Universitetshospital bygges sammen med hospitalet i Skejby til et samlet hospitalskompleks. Hospitalet får et samlet areal på ca. 350.000 m², hvor ca. 250.000 m² er nybyggeri.

I perioden 2007-2015 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S udført funktionsplanlægning som underrådgivere til DNU-konsortiet. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter og gennemført en brugerproces med involvering af ca. 80 brugergrupper.

I perioden 2015 – 2018 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektafdelingen for DNU. Vi har bl.a. haft ansvar for funktionsplanlægning af program til brug for udbud af hhv. Dansk Center for Partikelterapi og for Forum i totalentreprise.

Læs Mere

Nyt Hospital Nordsjælland

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Idéoplæg
 • Konkurrencemateriale
 • Brugerproces

Sengetal: 650 senge

Anlægsudgifter: 3.8 mia. kr.

Omfang: 112.000 m²

År: 2011 – 2015

I forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør har regeringen givet tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeri af et nyt hospital i Nordsjælland. Hospitalet skal bygges på en bar mark syd for Hillerød og får et samlet areal på 136.000 m². Projektet løber i perioden 2011-2021.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager opgaver som bygherrens rådgiver i forbindelse med funktionsplanlægningen. Denne opgave omfatter bl.a. udarbejdelse af idéoplæg og konkurrencemateriale samt afholdelse af brugerprocesser.

Som grundlag for input til konkurrencematerialet deltog og udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S materiale til 16 brugergrupper med repræsentanter fra afdelinger på Hillerød Hospital.

Læs Mere

Glostrup Hospital

Bygherre: Glostrup Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Alectia

Sengetal: 450 senge

Anlægsudgifter: 1,0 mia. kr.

Omfang: 130.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2007-2008 indgået i opgaven med at udarbejde en generalplan for Glostrup Hospital ud fra de retningslinjer, der var fastsat i Hospitalsplanen 2007. Heri var det bl.a. fastlagt, at Glostrup Hospital skal være et specialehospital i Region Hovedstaden med en markant profil på neuro- og rehabilitetsområdet. Generalplanen indeholdt en vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering, rokade og funktionsfordeling samt vurdering af tekniske forhold inkl. anlæg og driftsøkonomi.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne på Glostrup Hospital.

I dag er hospitalet sammenlagt med Rigshospitalet.

Læs Mere

Bornholms Hospital

Bygherre: Bornholms Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 300 mio. kr.

Omfang: 50.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

For at optimere de fysiske forhold på Bornholms Hospital, således at hospitalet kan leve op til nutidens standarder og intentionerne om markante forbedringer som beskrevet i Hospitalsplan 2007, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i en generalplan for Bornholms Hospital foretaget en vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering.

Af generalplanen fremgår det, at en ombygning/tilbygning af Bornholms Hospital er nødvendig for at bringe de medicinske sengeafsnit og ambulatoriefunktionen op på en nutidig standard for hospitalsbyggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 udarbejdet program for udvidelse og ombygning af akutmodtagelsen

Læs Mere

Frederikssund Hospital

Bygherre: Frederikssund Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 35.000 m²

År: 2008-2009

Frederikssund Hospital er midt i en spændende tid med implementering af Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007 har bevirket en opsplitning af funktionerne på 3 hospitaler i Nordsjælland. Frederikssund Hospital skal bl.a. varetage den specialiserede neurorehabilitering med fysio- og ergoterapi som hovedfokus.

De fremtidige fysiske rammer skal kunne matche denne specialistopgave og LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejder i den forbindelse en generalplan med hovedvægt på kapacitets- og arealdimensionering.

Læs Mere

Helsingør Hospital

Bygherre: Helsingør Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af bygningsmæssige konsekvenser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 200 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 30.000 m²

År: 2008

Hospitalsplanen ligger op til en hurtig lukning af Hørsholm Sygehus, hvilket har en stor betydning for Helsingør Hospital, idet hospitalet modtager den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til analyser af de bygningsmæssige konsekvenser af disse strukturændringer både på kort og lang sigt.

Læs Mere

Bispebjerg Hospital

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af bygningsmæssige konsekvenser

Sengetal: 500 senge

Anlægsudgifter: 2,6 mia. kr.

Omfang: 180.000 m²

År: 2007-2008

Da de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital ikke lever op til de krav som Hospitalsplan 2007 stiller samt hospitalets egen vision om et moderne storbyhospital med grønne arealer, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S bidraget med vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering af det fremtidige Bispebjerg Hospital. Rådgivningen har ligeledes belyst konsekvenser og muligheder for Bispebjerg Hospital på generalplansniveau.

Der er lagt vægt på at bevare hospitalets smukke arkitektur og samtidig skabt en ny kerne i hospitalet med de akutte kliniske funktioner.

Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Frederiksberg og Bispebjerg til Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg.

Læs Mere

Rigshospitalet

Bygherre: Rigshospitalet

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 1.100 senge

Anlægsudgifter: 7,6 mio. kr.

Omfang: 375.000 m²

År: 2007-2009

I henhold til Hospitalsplan 2007 skal Rigshospitalet fortsat være regionens spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede afdelinger, og skal dertil have nødvendige fysiske rammer samt muligheder for udvidelse til nye fremtidige opgaver.

Disse ændringer nødvendiggør derfor nybyggeri og større renoveringer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har undersøgt muligheden for implementeringen af hospitalsplanen på Rigshospitalet med fremskrivning af kapacitets- og arealbehov for det fremtidige Rigshospital.

Læs Mere

Region Hovedstaden

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Vurdering af fysiske rammer

Rådgivningsydelse:

 • Arealberegninger

Samarbejdspartnere: Alectia

Sengetal: 5.000 senge

Anlægsudgifter: 26 mia. kr.

Omfang: 1,7 mio. m²

År: 2007-2008

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har opbygget en analysemodel til fastlæggelse af det fremtidige arealbehov for Region Hovedstadens hospitaler som følge af arealbehov og afledte speciale- og funktionsændringer. Modellen er benyttet til fastlæggelse af behovet for anlægsudgifter. Som grundlag herfor er der foretaget en afdækning af de bygningsmæssige rammer og muligheder på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Efterfølgende er det politisk besluttet at reducere antallet af hospitaler og nogle sygehusmatrikler er lukket i dag.

Læs Mere

Hillerød Hospital

Bygherre: Hillerød Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 600 senge

Anlægsudgifter: 1,7 mia. kr.

Omfang: 140.000 m²

År: 2008-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede i 2003 en generalplan for Hillerød Hospital. Efter vedtagelsen af Hospitalsplan 2007 er forudsætninger og plangrundlaget ændret. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til opdatering af Generalplanen for Hillerød Hospital samt foretaget kapacitetsberegninger og arealanalyser til brug for de mange midlertidige foranstaltninger på matriklen.

Det er bl.a. nødvendigt at udvide operations- og intensivfaciliteter samt at etablere et midlertidigt ”modulhospital” indeholdende ambulatorier og sengeafsnit på matriklen.

Det er efterfølgende politisk besluttet at samle hospitalerne i Nordsjælland til Nyt Hospital Nordsjælland.

Læs Mere

Herlev Hospital

Bygherre: Herlev Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af arealmæssige konsekvenser

Sengetal: 900 senge

Anlægsudgifter: 4,2 mia. kr.

Omfang: 280.000 m²

År: 2007-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har for Herlev Hospital udarbejdet en generalplan som konsekvens af de strukturelle ændringer ved varetagelsen af Hospitalsplan 2007. På baggrund af prognoser for aktivitetsudviklingen i de enkelte klinikker og tværgående afdelinger er der udarbejdet kapacitetsberegninger samt foretaget en dimensionering af arealbehovet.

Den teoretiske dimensionering tager højde for nye strukturer såsom f.eks. etablering af ny fælles akutmodtagelse og udvidelse af patienthotellet. Planlægningen omfatter endvidere fordeling af funktioner og arealer på eksisterende bygninger og behovet for nybyggeri.

Der er udarbejdet koncepter for bl.a. akutmodtagelse, operation, intensiv, kvinde/barn, forskning og uddannelse samt for logistik. Koncepterne og arealdimensioneringen vil indgå som grundlag for en projektkonkurrence i 2010.

Læs Mere