Danmark

Nyt Aalborg Universitetshospital

Ordregiver: Region Nordjylland

Opgave: Funktions- og rumprogram for nyt Patient- og barselshotel

Rådgivningsydelse:

 • Dimensionering
 • Rumprogram
 • Analyse ift. placering

Sengetal: 40 senge

Omfang: 3.615 m² (netto)

År: 2023

LOHFERT – PRAETORIUS udarbejdede i marts 2023 et funktions- og rumprogram for Patient- og barselshotel på Nyt Aalborg Patienthotel (NAU). Der er inddraget erfaringer fra de nuværende hoteller kombineret med erfaringer fra andre patienthoteller i Danmark.

Der er udarbejdet et driftskoncept for Patient- og barselshotellet med behov for værelser og arealbehov.

Der er indhentet data 2019-2022 om antal gæster, opholdstid og sengedage på de nuværende patient- og barselshoteller på Aalborg Universitetshospital. Der er foretaget fremskrivninger baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognoser 2031 opdelt på aldersgrupper.

Udover fremskrivningen til 2031 er betydningen af det politiske tiltag ”God start på livet”, som giver forældre mulighed for to døgns ophold efter fødslen, medtaget. Der er også korrigeret for betydningen af bedre fysiske forhold og bemanding på det nye Patient- og barselshotel. Desuden er der taget højde for nye patientgrupper, herunder omlægning fra stationær behandling samt mulighed for hjemtagning af fødsler og ophold på barselshotel fra Region Midtjylland.

Endvidere vurderes det at Patient- og barselshotellet etableres således, at der ikke er en skarp adskillelse i fysikken mellem barselværelser og almindelige patienthotelværelser. En fleksible anvendelse af værelserne vil i højere grad imødegå variationen i belægningen i patient- og barselsdelen af hotellet og vil øge muligheden for samarbejde ved bl.a. at dele birum.

Der er peget på en hensigtsmæssig placering af Patient- og barselshotellet i forlængelse af det nuværende nybyggeri, dvs. med SUND og Steno som nærmeste naboer.

Opførelse af et nyt Patient- og barselshotel ved nybyggeriet i Hospitalsbyen er ikke en del af anlægsbevillingen til NAU-projektet. Driftskonceptet for et nyt Patient- og barselshotel er godkendt på højeste ledelsesniveau på Aalborg UH og Byggeri og Ejendomme. Driftskonceptet vil indgå i det videre arbejdet som grundlag for realisering af et egentligt byggeprojekt.

Læs Mere

Statens Serum Institut (SSI)

Ordregiver: Statens Seruminstitut (SSI)

Opgave: Koncept for laboratorieinfrastruktur

Rådgivningsydelse:

 • Kortlægning af nuværende arealer
 • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
 • Analyse og konceptudvikling
 • Scenarier for laboratorieinfrastruktur

Omfang:
Arealbehov ca. 13.000 m² (netto)

År: 2022

I samarbejde med de nuværende afdelinger med laboratorier på SSI udviklede LOHFERT – PRAETORIUS et koncept for en fremtidig laboratorieinfrastruktur.

Arbejdsopgaverne i laboratorierne er i dag markant anderledes end dengang bygningerne blev planlagt og der kan f.eks. nævnes at de manuelle og tidskrævende pipetteringsopgaver i stor stil er automatiseret og overtaget af pipetteringsrobotter. På det diagnostiske område er der også sket et skift fra store mængder rutineprøver til mere forskelligartede og tidskrævende specialanalyser. I det omfang det har været muligt at automatisere laboratorieanalyser er der over årene sket en naturlig udvikling hen mod at f.eks. Regionerne selv etablerer laboratorier til de analyser der kan automatiseres og derimod videregiver de mindre rutineprægede og tidskrævende specialanalyser til SSI.

Desuden er det i dag nødvendigt, at den enkelte laborant har mulighed for databehandling og stilleplads til rådighed. Dermed er laboranters opgaver væsentligt ændret. Laboratorieinfrastrukturen er således ikke længere tidssvarende. Der er behov for løbende at kunne tilpasse laboratorieinfrastrukturen til de ændrede behov, hvilket er meget vanskeligt i de ældre laboratoriebygninger på SSI.

Der er gennemført en interviewrunde og besigtigelse af afdelingerne med laboratorier på SSI i november 2022. Den indsamlede viden udgør en kortlægning af den nuværende laboratorieinfrastruktur på SSI. Med udgangspunkt i denne kortlægning er der udarbejdet et oplæg til et fremtidigt koncept for laboratorieinfrastrukturen på SSI. Dette oplæg bygger på en workshop, hvor afdelingerne fik mulighed for at komme med ideer til en ny, moderne og fremsikret laboratorieinfrastruktur på SSI.

Samling af funktioner i laboratorierne vil give mulighed for fælles brug og synergi. Dette kan opnås i laboratorierne med fokus på fælles analysemetoder og dermed samling af udstyr. Det kan også ske i kontorfunktioner med samlokalisation. Dette vil reducere det meget høje antal af forbindelser mellem de ca. 20 bygninger der i dag udgør laboratorieinfrastrukturen på SSI
Konceptet opstiller tre scenarier for omsætning af den fremtidige laboratoriestruktur.

Scenarie 1:
En løsning hvor laboratorierne samles i en større nybygning.

Scenarie 2:
En kombination af nybyggeri og fortsat anvendelse af de nyeste laboratoriebygninger.

Scenarie 3:
En modernisering af de nuværende laboratoriebygninger uden nybyggeri, som ikke kan omsætte det nye koncept.

Læs Mere

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Ordregiver: Region Nordjylland

Opgave: Aktualisering af Perspektivplan 2022, rumprogram for ny behandlingsbygning

Rådgivningsydelse:

 • Brugerproces
 • Aktivitetsanalyse
 • Kapacitetsanalyse
 • Arealanalyse
 • Rum- og funktionsprogram

Sengetal: 250 senge

Omfang: Ny behandlingsbygning ca. 13.000 m² (netto)

År: 2022

Regionshospital Nordjylland, Hjørring fungerer som akuthospital for borgerne i fem af de nordjyske kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Læsø. Dette svarer til et optageområde på ca. 200.000 indbyggere og hospitalet varetager ca. 50% af de akutte kirurgiske indlæggelser i regionen.

I 2018 deltog LOHFERT – PRAETORIUS i udarbejdelsen af en opdatering af den oprindelige perspektivplan for RHN Hjørring fra 2012. Dette arbejde blev samlet i rapporten: ”Regionshospitalet Nordjylland, Aktivitets- og kapacitetsanalyse, Perspektivplan RHN Hjørring. 2018”. Aktivitetsdata anvendt i rapporten var fra 2016 med fremskrivning til 2025.

Der var behov for en aktualisering af perspektivplanen for RHN Hjørring baseret på aktivitetsdata 2019 (dvs. før corona) med fremskrivning til 2030. Udover behovet for aktualisering af aktivitetsdata er der siden rapporten i 2018 foretaget enkelte strukturelle ændringer bl.a. flytning af urologi fra Frederikshavn til Hjørring, som skal inddrages i aktualiseringen af perspektivplanen 2022.

Det har siden perspektivplanen 2012 blevet gennemført en trinvis udbygning og modernisering af RHN Hjørring:

 •  Etape 1: Akutmodtagelsen (taget i brug 2013)
 •  Etape 2: Kvinde-barn-bygningen (taget i brug 2020)
 •  Etape 3: Ny behandlingsbygning (forventes taget i brug 2027)

Herefter følger de næste faser med laboratoriebygning (2030) og Forskning/uddannelse og etablering af parkering (2032). Etablering af en ny behandlingsbygning planlægges som erstatning for den nuværende behandlingsbygning (bygning 18) som efterfølgende nedrives for at gøre plads til de efterfølgende projekter.

Anlægsrammen 2022-2032 for RHN Hjørring omfatter følgende tre projekter:

 • Ny Behandlingsbygning (etape 3): 276 mio. kr. (2022-2027)
 • Laboratorier: 130 mio. kr. (2026-2030)
 • Forskning/uddannelse og etablering af p-pladser: 120 mio. kr. (2029-2032)

Fokus i aktualiseringen af perspektivplan 2022 er planlægningen af det næste store anlægsprojekt på RHN Hjørring ”Ny behandlingsbygning”. Bygningen skal bygges i en naturlig forlængelse af den nyopførte kvinde-barn-bygning (etape 2).
Der er i perioden oktober 2021 til februar 2022 gennemført brugermøder med de afdelinger, som skal have funktioner i den nye behandlingsbygning.

I brugermøderne er resultatet af de opdaterede analyser af aktivitets-, kapacitets- og arealbehov drøftet og afstemt. Der er derudover udarbejdet et rumprogram, dvs. en oplistning af rum med antal og størrelse, for den nye behandlingsbygning. Det har på den baggrund været mulig at verificerer de tidligere skønnede arealbehov for funktionerne i den nye behandlingsbygning.

Med en brutto-/netto-faktor på 2,0 og med en skønnet kvadratmeterpris på ca. 35.800 kr. pr. m², vil anlægsudgifterne til behandlingsbygningen på i alt ca. 12.100 m² brutto i nybyggeri være ca. 438 mio. kr.

Læs Mere

Sjællands Universitetshospital Køge

Ordregiver: Sjællands Universitetshospital
Opgave: Opdatering af dispositionsforslag som led i planlægning af byggeetape B7

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af påvirkninger af ændringer tilført byggeetape 7.
 • Teoretisk rumprogram for Fokusområder
 • Analyse af ombygningsbehov af eksisterende arealer
 • Analyse af funktionalitet og snitfladerne mellem eksisterende hospital og nybyggeri på hhv. patient- og arbejdsflow.

Sengetal: 750 senge

Omfang: 4.000 m² (netto)

År: 2020-2021

I analysen fastlægges omfanget af ombygning af det eksisterende hospital i den såkaldte byggeetape 7 med fokus på ombygning af bygningerne A, C, D, F, G, J, K, L og V.

Med etableringen af nybyggeri på matriklen frigives arealer det eksisterende byggeri til brug for ombygningen af funktioner, såsom butikker, multireligiøst rum, ambulatorier, forskning, overnatningspladser og endoskopi.

For hver bygning og etage er et teoretiske rumprogram sammenlignet med det areal, der er til rådighed. Der er udarbejdet et forslag til disponering, hvor det i videst muligt omfang er forsøgt at genbruge rum/funktioner for derved at reducere omkostningerne til ombygning. Dette er gennemført i det omfang, som det er funktionelt muligt for de funktioner der indplaceres i de eksisterende bygninger.

Ombygningen er kategoriseret i tre kategorier (let, middel og omfattende ombygning), hvor til der er antaget en m²-pris pr. kategori. Denne m²-pris er udtryk for et estimat og skal i den videre detaljerede planlægning af de enkelte områder yderligere verificeres.

Læs Mere

Rigshospitalet Blegdamsvej

Ordregiver: Rigshospitalet

Opgave: Foranalyse til renoveringsprojekt

Rådgivningsydelse:

 • Brugerproces
 • Beregning af kapacitets- og arealbehov
 • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
 • Forslag til gruppering af aktiviteter i bygningerne

Sengetal: 1.000 senge

Omfang:
ca. 200.000 m² arealbehov i fremtidens Central- og Sydkompleks

År: 2018

I de kommende år tages en del nye bygninger i anvendelse på Rigshospitalet, Blegdamsvej (Sterilcentral i 2019, Nordfløj i 2020 og BørneRiget i 2024). Indflytning i de nye bygninger betyder, at der frigøres arealer i Central- og Sydkomplekset på Blegdamsvej. Samtidig er Central- og Sydkomplekset i dag presset på plads, og der er desuden behov for en renovering af bygningerne.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for udarbejdelsen af en helhedsplan for Central- og Sydkomplekset på Rigshospitalet, som skal danne baggrund for planlægning af renovering.

Der blev gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne i Central- og Sydkomplekset. Denne analyse blev gennemført for at vurdere, om den fremtidige aktivitet kan afvikles i de arealer, der er til rådighed efter en renovering af Central- og Sydkomplekset.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S gennemførte en brugerproces med 35 klinikker for at få klinikkernes faglige ekspertise i kvalificeringen af fremtidigt kapacitets- og arealbehov.

Udover kapacitetsberegningerne gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S tre seminarer med direktionen og centerledelserne for at fastlægge principper for nærheder og funktionssammenhænge i fremtidens Central- og Sydkompleks.

Læs Mere

Nyt Odense Universitetshospital

Bygherre: Region Syddanmark

Opgave: Funktions- og logistikplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Byggeprogram
 • Patientforløbsanalyser og simulering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning

Sengetal: 850 senge

Anlægsudgifter:
8 mia. kr.

Omfang:
250.000 m² nybyggeri

År: 2011 – 2018

Odense Universitetshospital er et nybyggeri på bar mark. Det nye hospital bygges sammen med et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet ved det nuværende Syddansk Universitet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for programmering og brugerprocesser i byggeprogram, dispositions- og projektforslag for Nyt OUH.

Vi har fra begyndelsen af Nyt OUH- projektet i 2011 været underrådgiver til totalrådgiver med ansvar for programmering- og logistikopgaver.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter. Der blev bl.a. afholdt møder med 43 afdelingsgrupper, 15 klyngegrupper og 10 konceptgrupper. I samarbejde med afdelingerne er der udarbejdet specifikation for kliniske standardrum og specialrum.

Det har i projektet Nyt OUH været stort fokus på logistik. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har ledet en række brugergrupper om logistik og udarbejdet flow-beskrivelser til brug for planlægningen af bl.a. IT-løsninger.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har indgået i den løbende koordinering med projektledelsen og direktionen for Odense Universitetshospital, i kraft af rollen sygehusplanlægger.

I 2016-2019 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektorganisationen Nyt OUH med ansvar for funktionsplanlægning for program og andet materiale brugt til udbud i totalentrepriserne.

Læs Mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

Bygherre: Region Midtjylland

Opgave: Helhedsplan, programmering og logistik

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Helhedsplan
 • Standardrum
 • (Re-)programmering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning
 • Patientforløbsanalyser

Sengetal: 800 senge

Anlægsudgifter: 7,5 mia. kr.

Omfang: 350.000 m², heraf 250.000 m² nybyggeri

År: 2007 – 2018

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er et af danmarkshistoriens største hospitalsopgaver, hvor Aarhus Universitetshospital bygges sammen med hospitalet i Skejby til et samlet hospitalskompleks. Hospitalet får et samlet areal på ca. 350.000 m², hvor ca. 250.000 m² er nybyggeri.

I perioden 2007-2015 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S udført funktionsplanlægning som underrådgivere til DNU-konsortiet. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter og gennemført en brugerproces med involvering af ca. 80 brugergrupper.

I perioden 2015 – 2018 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektafdelingen for DNU. Vi har bl.a. haft ansvar for funktionsplanlægning af program til brug for udbud af hhv. Dansk Center for Partikelterapi og for Forum i totalentreprise.

Læs Mere

Nyt Hospital Nordsjælland

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Idéoplæg
 • Konkurrencemateriale
 • Brugerproces

Sengetal: 650 senge

Anlægsudgifter: 3.8 mia. kr.

Omfang: 112.000 m²

År: 2011 – 2015

I forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør har regeringen givet tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeri af et nyt hospital i Nordsjælland. Hospitalet skal bygges på en bar mark syd for Hillerød og får et samlet areal på 136.000 m². Projektet løber i perioden 2011-2021.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager opgaver som bygherrens rådgiver i forbindelse med funktionsplanlægningen. Denne opgave omfatter bl.a. udarbejdelse af idéoplæg og konkurrencemateriale samt afholdelse af brugerprocesser.

Som grundlag for input til konkurrencematerialet deltog og udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S materiale til 16 brugergrupper med repræsentanter fra afdelinger på Hillerød Hospital.

Læs Mere

Glostrup Hospital

Bygherre: Glostrup Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Alectia

Sengetal: 450 senge

Anlægsudgifter: 1,0 mia. kr.

Omfang: 130.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2007-2008 indgået i opgaven med at udarbejde en generalplan for Glostrup Hospital ud fra de retningslinjer, der var fastsat i Hospitalsplanen 2007. Heri var det bl.a. fastlagt, at Glostrup Hospital skal være et specialehospital i Region Hovedstaden med en markant profil på neuro- og rehabilitetsområdet. Generalplanen indeholdt en vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering, rokade og funktionsfordeling samt vurdering af tekniske forhold inkl. anlæg og driftsøkonomi.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne på Glostrup Hospital.

I dag er hospitalet sammenlagt med Rigshospitalet.

Læs Mere

Bornholms Hospital

Bygherre: Bornholms Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 300 mio. kr.

Omfang: 50.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

For at optimere de fysiske forhold på Bornholms Hospital, således at hospitalet kan leve op til nutidens standarder og intentionerne om markante forbedringer som beskrevet i Hospitalsplan 2007, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i en generalplan for Bornholms Hospital foretaget en vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering.

Af generalplanen fremgår det, at en ombygning/tilbygning af Bornholms Hospital er nødvendig for at bringe de medicinske sengeafsnit og ambulatoriefunktionen op på en nutidig standard for hospitalsbyggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 udarbejdet program for udvidelse og ombygning af akutmodtagelsen

Læs Mere

Frederikssund Hospital

Bygherre: Frederikssund Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 35.000 m²

År: 2008-2009

Frederikssund Hospital er midt i en spændende tid med implementering af Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007 har bevirket en opsplitning af funktionerne på 3 hospitaler i Nordsjælland. Frederikssund Hospital skal bl.a. varetage den specialiserede neurorehabilitering med fysio- og ergoterapi som hovedfokus.

De fremtidige fysiske rammer skal kunne matche denne specialistopgave og LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejder i den forbindelse en generalplan med hovedvægt på kapacitets- og arealdimensionering.

Læs Mere

Helsingør Hospital

Bygherre: Helsingør Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af bygningsmæssige konsekvenser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 200 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 30.000 m²

År: 2008

Hospitalsplanen ligger op til en hurtig lukning af Hørsholm Sygehus, hvilket har en stor betydning for Helsingør Hospital, idet hospitalet modtager den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til analyser af de bygningsmæssige konsekvenser af disse strukturændringer både på kort og lang sigt.

Læs Mere

Bispebjerg Hospital

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af bygningsmæssige konsekvenser

Sengetal: 500 senge

Anlægsudgifter: 2,6 mia. kr.

Omfang: 180.000 m²

År: 2007-2008

Da de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital ikke lever op til de krav som Hospitalsplan 2007 stiller samt hospitalets egen vision om et moderne storbyhospital med grønne arealer, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S bidraget med vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering af det fremtidige Bispebjerg Hospital. Rådgivningen har ligeledes belyst konsekvenser og muligheder for Bispebjerg Hospital på generalplansniveau.

Der er lagt vægt på at bevare hospitalets smukke arkitektur og samtidig skabt en ny kerne i hospitalet med de akutte kliniske funktioner.

Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Frederiksberg og Bispebjerg til Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg.

Læs Mere

Rigshospitalet

Bygherre: Rigshospitalet

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 1.100 senge

Anlægsudgifter: 7,6 mio. kr.

Omfang: 375.000 m²

År: 2007-2009

I henhold til Hospitalsplan 2007 skal Rigshospitalet fortsat være regionens spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede afdelinger, og skal dertil have nødvendige fysiske rammer samt muligheder for udvidelse til nye fremtidige opgaver.

Disse ændringer nødvendiggør derfor nybyggeri og større renoveringer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har undersøgt muligheden for implementeringen af hospitalsplanen på Rigshospitalet med fremskrivning af kapacitets- og arealbehov for det fremtidige Rigshospital.

Læs Mere

Region Hovedstaden

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Vurdering af fysiske rammer

Rådgivningsydelse:

 • Arealberegninger

Samarbejdspartnere: Alectia

Sengetal: 5.000 senge

Anlægsudgifter: 26 mia. kr.

Omfang: 1,7 mio. m²

År: 2007-2008

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har opbygget en analysemodel til fastlæggelse af det fremtidige arealbehov for Region Hovedstadens hospitaler som følge af arealbehov og afledte speciale- og funktionsændringer. Modellen er benyttet til fastlæggelse af behovet for anlægsudgifter. Som grundlag herfor er der foretaget en afdækning af de bygningsmæssige rammer og muligheder på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Efterfølgende er det politisk besluttet at reducere antallet af hospitaler og nogle sygehusmatrikler er lukket i dag.

Læs Mere

Hillerød Hospital

Bygherre: Hillerød Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 600 senge

Anlægsudgifter: 1,7 mia. kr.

Omfang: 140.000 m²

År: 2008-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede i 2003 en generalplan for Hillerød Hospital. Efter vedtagelsen af Hospitalsplan 2007 er forudsætninger og plangrundlaget ændret. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til opdatering af Generalplanen for Hillerød Hospital samt foretaget kapacitetsberegninger og arealanalyser til brug for de mange midlertidige foranstaltninger på matriklen.

Det er bl.a. nødvendigt at udvide operations- og intensivfaciliteter samt at etablere et midlertidigt ”modulhospital” indeholdende ambulatorier og sengeafsnit på matriklen.

Det er efterfølgende politisk besluttet at samle hospitalerne i Nordsjælland til Nyt Hospital Nordsjælland.

Læs Mere

Herlev Hospital

Bygherre: Herlev Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af arealmæssige konsekvenser

Sengetal: 900 senge

Anlægsudgifter: 4,2 mia. kr.

Omfang: 280.000 m²

År: 2007-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har for Herlev Hospital udarbejdet en generalplan som konsekvens af de strukturelle ændringer ved varetagelsen af Hospitalsplan 2007. På baggrund af prognoser for aktivitetsudviklingen i de enkelte klinikker og tværgående afdelinger er der udarbejdet kapacitetsberegninger samt foretaget en dimensionering af arealbehovet.

Den teoretiske dimensionering tager højde for nye strukturer såsom f.eks. etablering af ny fælles akutmodtagelse og udvidelse af patienthotellet. Planlægningen omfatter endvidere fordeling af funktioner og arealer på eksisterende bygninger og behovet for nybyggeri.

Der er udarbejdet koncepter for bl.a. akutmodtagelse, operation, intensiv, kvinde/barn, forskning og uddannelse samt for logistik. Koncepterne og arealdimensioneringen vil indgå som grundlag for en projektkonkurrence i 2010.

Læs Mere