Nyt projekt i Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Der er planlagt Strukturelle renoveringer af sundhedsplejen på Hannover Medical School (MHH). Til dette formål blev der i oktober 2022 udarbejdet et driftssikkerhedskoncept for de eksisterende bygninger. Dette er baseret på en rammeplan, der er udarbejdet efter behov i de eksisterende bygninger og den strategiske orientering af sygehusplejen.

Med udgangspunkt i driftssikkerhedskonceptet skal Lohfert Praetorius A/S udarbejde en forundersøgelse for bygningskomplekset (husene A-F), så der kan skabes et fremtidigt koncept for området. Undersøgelsen omfatter den funktionelle placeringer af bygninger i og udenfor komplekset, som vil blive påvirket af renoveringer eller nedrivning af bygninger i fremtiden.

Læs Mere

Nyt Aalborg Universitetshospital

Ordregiver: Region Nordjylland

Opgave: Funktions- og rumprogram for nyt Patient- og barselshotel

Rådgivningsydelse:

 • Dimensionering
 • Rumprogram
 • Analyse ift. placering

Sengetal: 40 senge

Omfang: 3.615 m² (netto)

År: 2023

LOHFERT – PRAETORIUS udarbejdede i marts 2023 et funktions- og rumprogram for Patient- og barselshotel på Nyt Aalborg Patienthotel (NAU). Der er inddraget erfaringer fra de nuværende hoteller kombineret med erfaringer fra andre patienthoteller i Danmark.

Der er udarbejdet et driftskoncept for Patient- og barselshotellet med behov for værelser og arealbehov.

Der er indhentet data 2019-2022 om antal gæster, opholdstid og sengedage på de nuværende patient- og barselshoteller på Aalborg Universitetshospital. Der er foretaget fremskrivninger baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognoser 2031 opdelt på aldersgrupper.

Udover fremskrivningen til 2031 er betydningen af det politiske tiltag ”God start på livet”, som giver forældre mulighed for to døgns ophold efter fødslen, medtaget. Der er også korrigeret for betydningen af bedre fysiske forhold og bemanding på det nye Patient- og barselshotel. Desuden er der taget højde for nye patientgrupper, herunder omlægning fra stationær behandling samt mulighed for hjemtagning af fødsler og ophold på barselshotel fra Region Midtjylland.

Endvidere vurderes det at Patient- og barselshotellet etableres således, at der ikke er en skarp adskillelse i fysikken mellem barselværelser og almindelige patienthotelværelser. En fleksible anvendelse af værelserne vil i højere grad imødegå variationen i belægningen i patient- og barselsdelen af hotellet og vil øge muligheden for samarbejde ved bl.a. at dele birum.

Der er peget på en hensigtsmæssig placering af Patient- og barselshotellet i forlængelse af det nuværende nybyggeri, dvs. med SUND og Steno som nærmeste naboer.

Opførelse af et nyt Patient- og barselshotel ved nybyggeriet i Hospitalsbyen er ikke en del af anlægsbevillingen til NAU-projektet. Driftskonceptet for et nyt Patient- og barselshotel er godkendt på højeste ledelsesniveau på Aalborg UH og Byggeri og Ejendomme. Driftskonceptet vil indgå i det videre arbejdet som grundlag for realisering af et egentligt byggeprojekt.

Læs Mere

Statens Serum Institut (SSI)

Ordregiver: Statens Seruminstitut (SSI)

Opgave: Koncept for laboratorieinfrastruktur

Rådgivningsydelse:

 • Kortlægning af nuværende arealer
 • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
 • Analyse og konceptudvikling
 • Scenarier for laboratorieinfrastruktur

Omfang:
Arealbehov ca. 13.000 m² (netto)

År: 2022

I samarbejde med de nuværende afdelinger med laboratorier på SSI udviklede LOHFERT – PRAETORIUS et koncept for en fremtidig laboratorieinfrastruktur.

Arbejdsopgaverne i laboratorierne er i dag markant anderledes end dengang bygningerne blev planlagt og der kan f.eks. nævnes at de manuelle og tidskrævende pipetteringsopgaver i stor stil er automatiseret og overtaget af pipetteringsrobotter. På det diagnostiske område er der også sket et skift fra store mængder rutineprøver til mere forskelligartede og tidskrævende specialanalyser. I det omfang det har været muligt at automatisere laboratorieanalyser er der over årene sket en naturlig udvikling hen mod at f.eks. Regionerne selv etablerer laboratorier til de analyser der kan automatiseres og derimod videregiver de mindre rutineprægede og tidskrævende specialanalyser til SSI.

Desuden er det i dag nødvendigt, at den enkelte laborant har mulighed for databehandling og stilleplads til rådighed. Dermed er laboranters opgaver væsentligt ændret. Laboratorieinfrastrukturen er således ikke længere tidssvarende. Der er behov for løbende at kunne tilpasse laboratorieinfrastrukturen til de ændrede behov, hvilket er meget vanskeligt i de ældre laboratoriebygninger på SSI.

Der er gennemført en interviewrunde og besigtigelse af afdelingerne med laboratorier på SSI i november 2022. Den indsamlede viden udgør en kortlægning af den nuværende laboratorieinfrastruktur på SSI. Med udgangspunkt i denne kortlægning er der udarbejdet et oplæg til et fremtidigt koncept for laboratorieinfrastrukturen på SSI. Dette oplæg bygger på en workshop, hvor afdelingerne fik mulighed for at komme med ideer til en ny, moderne og fremsikret laboratorieinfrastruktur på SSI.

Samling af funktioner i laboratorierne vil give mulighed for fælles brug og synergi. Dette kan opnås i laboratorierne med fokus på fælles analysemetoder og dermed samling af udstyr. Det kan også ske i kontorfunktioner med samlokalisation. Dette vil reducere det meget høje antal af forbindelser mellem de ca. 20 bygninger der i dag udgør laboratorieinfrastrukturen på SSI
Konceptet opstiller tre scenarier for omsætning af den fremtidige laboratoriestruktur.

Scenarie 1:
En løsning hvor laboratorierne samles i en større nybygning.

Scenarie 2:
En kombination af nybyggeri og fortsat anvendelse af de nyeste laboratoriebygninger.

Scenarie 3:
En modernisering af de nuværende laboratoriebygninger uden nybyggeri, som ikke kan omsætte det nye koncept.

Læs Mere

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Ordregiver: Region Nordjylland

Opgave: Aktualisering af Perspektivplan 2022, rumprogram for ny behandlingsbygning

Rådgivningsydelse:

 • Brugerproces
 • Aktivitetsanalyse
 • Kapacitetsanalyse
 • Arealanalyse
 • Rum- og funktionsprogram

Sengetal: 250 senge

Omfang: Ny behandlingsbygning ca. 13.000 m² (netto)

År: 2022

Regionshospital Nordjylland, Hjørring fungerer som akuthospital for borgerne i fem af de nordjyske kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Læsø. Dette svarer til et optageområde på ca. 200.000 indbyggere og hospitalet varetager ca. 50% af de akutte kirurgiske indlæggelser i regionen.

I 2018 deltog LOHFERT – PRAETORIUS i udarbejdelsen af en opdatering af den oprindelige perspektivplan for RHN Hjørring fra 2012. Dette arbejde blev samlet i rapporten: ”Regionshospitalet Nordjylland, Aktivitets- og kapacitetsanalyse, Perspektivplan RHN Hjørring. 2018”. Aktivitetsdata anvendt i rapporten var fra 2016 med fremskrivning til 2025.

Der var behov for en aktualisering af perspektivplanen for RHN Hjørring baseret på aktivitetsdata 2019 (dvs. før corona) med fremskrivning til 2030. Udover behovet for aktualisering af aktivitetsdata er der siden rapporten i 2018 foretaget enkelte strukturelle ændringer bl.a. flytning af urologi fra Frederikshavn til Hjørring, som skal inddrages i aktualiseringen af perspektivplanen 2022.

Det har siden perspektivplanen 2012 blevet gennemført en trinvis udbygning og modernisering af RHN Hjørring:

 •  Etape 1: Akutmodtagelsen (taget i brug 2013)
 •  Etape 2: Kvinde-barn-bygningen (taget i brug 2020)
 •  Etape 3: Ny behandlingsbygning (forventes taget i brug 2027)

Herefter følger de næste faser med laboratoriebygning (2030) og Forskning/uddannelse og etablering af parkering (2032). Etablering af en ny behandlingsbygning planlægges som erstatning for den nuværende behandlingsbygning (bygning 18) som efterfølgende nedrives for at gøre plads til de efterfølgende projekter.

Anlægsrammen 2022-2032 for RHN Hjørring omfatter følgende tre projekter:

 • Ny Behandlingsbygning (etape 3): 276 mio. kr. (2022-2027)
 • Laboratorier: 130 mio. kr. (2026-2030)
 • Forskning/uddannelse og etablering af p-pladser: 120 mio. kr. (2029-2032)

Fokus i aktualiseringen af perspektivplan 2022 er planlægningen af det næste store anlægsprojekt på RHN Hjørring ”Ny behandlingsbygning”. Bygningen skal bygges i en naturlig forlængelse af den nyopførte kvinde-barn-bygning (etape 2).
Der er i perioden oktober 2021 til februar 2022 gennemført brugermøder med de afdelinger, som skal have funktioner i den nye behandlingsbygning.

I brugermøderne er resultatet af de opdaterede analyser af aktivitets-, kapacitets- og arealbehov drøftet og afstemt. Der er derudover udarbejdet et rumprogram, dvs. en oplistning af rum med antal og størrelse, for den nye behandlingsbygning. Det har på den baggrund været mulig at verificerer de tidligere skønnede arealbehov for funktionerne i den nye behandlingsbygning.

Med en brutto-/netto-faktor på 2,0 og med en skønnet kvadratmeterpris på ca. 35.800 kr. pr. m², vil anlægsudgifterne til behandlingsbygningen på i alt ca. 12.100 m² brutto i nybyggeri være ca. 438 mio. kr.

Læs Mere

Sjællands Universitetshospital Køge

Ordregiver: Sjællands Universitetshospital
Opgave: Opdatering af dispositionsforslag som led i planlægning af byggeetape B7

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af påvirkninger af ændringer tilført byggeetape 7.
 • Teoretisk rumprogram for Fokusområder
 • Analyse af ombygningsbehov af eksisterende arealer
 • Analyse af funktionalitet og snitfladerne mellem eksisterende hospital og nybyggeri på hhv. patient- og arbejdsflow.

Sengetal: 750 senge

Omfang: 4.000 m² (netto)

År: 2020-2021

I analysen fastlægges omfanget af ombygning af det eksisterende hospital i den såkaldte byggeetape 7 med fokus på ombygning af bygningerne A, C, D, F, G, J, K, L og V.

Med etableringen af nybyggeri på matriklen frigives arealer det eksisterende byggeri til brug for ombygningen af funktioner, såsom butikker, multireligiøst rum, ambulatorier, forskning, overnatningspladser og endoskopi.

For hver bygning og etage er et teoretiske rumprogram sammenlignet med det areal, der er til rådighed. Der er udarbejdet et forslag til disponering, hvor det i videst muligt omfang er forsøgt at genbruge rum/funktioner for derved at reducere omkostningerne til ombygning. Dette er gennemført i det omfang, som det er funktionelt muligt for de funktioner der indplaceres i de eksisterende bygninger.

Ombygningen er kategoriseret i tre kategorier (let, middel og omfattende ombygning), hvor til der er antaget en m²-pris pr. kategori. Denne m²-pris er udtryk for et estimat og skal i den videre detaljerede planlægning af de enkelte områder yderligere verificeres.

Læs Mere

Hospitalplanlægger søges

HOSPITALSPLANLÆGGER søges
Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende
hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens
hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed. Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning og har i næsten 50 år været førende i planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer, driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt frem til ibrugtagning af nye hospitaler. Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger, økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder, der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge eller lign.) og som behersker tysk både skriftligt og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel. Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig. Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på http://lohfert.as/

For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert Praetorius på
+45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as

Ansøgninger modtages løbende.

Læs Mere

Politikere fra Wien på inspirationstur til København

Torsdag den 17. oktober havde vi besøg af Wiens sundhedsborgmester og det politiske udvalg for Sundhed, Social og Sport, som var på inspirationstur i København.

Politikerne kom for at se og høre om de store ændringer, som det danske sundhedsvæsen har været igennem siden strukturreformen i 2007 med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner.

Politikerne besøgte Region Hovedstadens Akutberedskab, hvor de blev introduceret til vores integrerede løsning mellem 112 og 1813. Herefter blev de budt velkommen på Herlev Hospital, hvor koncerndirektør Svend Hartling holdt et oplæg om de forandringer, der er sket i Region Hovedstaden siden 2007. Derefter blev de vist rundt af personale i akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Dagen sluttede af med en reception på den østrigske ambassade.

I Wien skal de reformere deres sundhedsvæsen, og i den forbindelse hjælper LOHFERT – PRAETORIUS A/S med at udarbejde en samlet strukturplan for hospitalerne i Wien.

Det er en opgave, som minder om Hospitalsplanen for Region Hovedstaden:

 • Wien har samme indbyggertal som i Region Hovedstaden
  med ca. 1,8 mio. indbyggere
 • Wien har et centralt universitetshospital (AKH) og en række akuthospitaler
 • Den overordnede plan for Wien er at lukke hospitaler, så der i fremtiden vil være 6 akuthospitaler og et universitetshospital tilbage

Omstruktureringen af sygehusene i Wien med nedlæggelse af hospitaler og med en specialisering og centralisering af sygehusfunktioner minder om den proces, Region Hovedstaden har været igennem.
Det var baggrunden for inspirationsturen til København.

Læs Mere

Ppychiatrische Universitätsklinik Zürich

Bygherre: Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Opgave:

Rådgivningsydelse:

 • Driftskoncept
 • Logistikplanlægning
 • Rum- og funktionsplanlægning
 • Økonomisk effektivitetsanalyse

Omfang: Omfang: ca. 42.000 m²

Sengetal: ca. 450 senge

År: 2017-2021

Som en del af udviklingen af et overordnet driftskoncept skal det opnås, at PUK-lokaliteterne koncentreres i Lenggstrasse-området, og i denne sammenhæng skal den bygningsmæssige struktur tilpasses ved hjælp af effektive og patientorienterede processer og klinikstrukturer.

Det overordnede driftskoncept skal sikre, at de eksisterende grundstrukturer ved Lenggstrasse-området udnyttes optimalt, og at der etableres passende infrastrukturer for at sikre en langsigtet økonomisk hospitalsdrift.

Læs Mere

Oslo Storbylægevagt

Så begynder de sidste to års planlægning af Oslo Storbylægevagt at tage form. Den 28. august 2019 begynder nedrivningen af de bygninger, som i dag står der, hvor den nye Storbylægevagt skal bygges.

Lohfert – Praetorius A/S har i stort omfang været med i planlægningen af den nye Storbylægevagt. Vi har været fagansvarlige for programmering, konceptudvikling og for brugerprocesser.

Den nuværende Storbylægevagt ligger i centrum af Oslo og har for lidt kapacitet og er i så dårlig stand, at den bliver erstattet af en ny Storbylægevagt ved Aker Sykehus. Den nye Storbylægevagt planlægges færdig i 2023.

Læs mere:
http://lohfert.as/ny-storbylaegevagt-i-oslo/

Læs Mere

Rigshospitalet Blegdamsvej

Ordregiver: Rigshospitalet

Opgave: Foranalyse til renoveringsprojekt

Rådgivningsydelse:

 • Brugerproces
 • Beregning af kapacitets- og arealbehov
 • Fastlæggelse af nærheder og funktionssammenhænge
 • Forslag til gruppering af aktiviteter i bygningerne

Sengetal: 1.000 senge

Omfang:
ca. 200.000 m² arealbehov i fremtidens Central- og Sydkompleks

År: 2018

I de kommende år tages en del nye bygninger i anvendelse på Rigshospitalet, Blegdamsvej (Sterilcentral i 2019, Nordfløj i 2020 og BørneRiget i 2024). Indflytning i de nye bygninger betyder, at der frigøres arealer i Central- og Sydkomplekset på Blegdamsvej. Samtidig er Central- og Sydkomplekset i dag presset på plads, og der er desuden behov for en renovering af bygningerne.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for udarbejdelsen af en helhedsplan for Central- og Sydkomplekset på Rigshospitalet, som skal danne baggrund for planlægning af renovering.

Der blev gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne i Central- og Sydkomplekset. Denne analyse blev gennemført for at vurdere, om den fremtidige aktivitet kan afvikles i de arealer, der er til rådighed efter en renovering af Central- og Sydkomplekset.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S gennemførte en brugerproces med 35 klinikker for at få klinikkernes faglige ekspertise i kvalificeringen af fremtidigt kapacitets- og arealbehov.

Udover kapacitetsberegningerne gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S tre seminarer med direktionen og centerledelserne for at fastlægge principper for nærheder og funktionssammenhænge i fremtidens Central- og Sydkompleks.

Læs Mere

Hospitalsplanlægger søges

Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed. Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning og har i næsten 50 år været førende i planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer, driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt frem til ibrugtagning af nye hospitaler. Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger, økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder, der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge eller lign.) og som behersker tysk både skriftligt og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel. Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig. Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på http://lohfert.as.
For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert Praetorius
på +45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as frem til den 16.08.2019. Ansættelsesstart snarest muligt.

Læs Mere

”Kan dansk sygehusreform være forbillede for Tyskland?”

Dette emne bliver diskuteret på kma-online.de, hvor der fortælles, at man via et stort Innovationsfondsprojekt K:IDD vil redegøre for, hvad man kan overføre fra den danske sygehusreform til det tyske sundhedssystem. Prof. Dr. Reinhard Busse fra Tekniske Universitet Berlin vil stå i spidsen for analysen.

”Vi er så glade for, at det bliver dokumenteret, hvad vi har taget med fra vores erfaringer fra sygehusprojekter i Danmark, og at LOHFERT-PRAETORIUS A/S allerede har implementeret mange af disse erfaringer i talrige sygehusprojekter i hele Europa”, siger dir. Carolina Lohfert Praetorius.

Læs mere:
https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/kann-die-daenische-krankenhausreform-ein-vorbild-fuer-deutschland-sein-a-40800

Læs Mere

“Was kann die Schweiz von Dänemark lernen”

“Was kann die Schweiz von Dänemark lernen” – spændende artikel om LOHFERT – PRAETORIUS A/Ss arbejdsfelt i en af de største aviser i Zürich.

Som hospitalsplanlæggere arbejder vi på tværs af landegrænser og oplever forskellige finansieringssystemer, organisation og kulturelle forskelle på sygehusområdet.

I Schweiz har vi har et stort projekt for “Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich”, hvor vi har restruktureret hele psykiatrien, for at opnå højere kvalitet og bedre processer i optimerede bygnings-funktionelle rammer, som også er til at drifte. Det er fantastisk, at vi på tværs af Europa kan lære af hinanden – at bidrage til dette anser vi i LOHFERT – PRAETORIUS A/S som en af vores vigtigste opgaver.

https://www.nzz.ch/schweiz/gesundheitswesen-was-die-schweiz-von-daenemark-lernen-kann-ld.1481939

Læs Mere

Planlægningen af Forum ved Aarhus Universitetshospital (DNU)

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har været med i planlægningen af Forum, som opføres ved det nye universitetshospital i Aarhus.

Forum er et fælles projekt mellem Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet og Folkekirken.
Forum vil bl.a. rumme Steno Diabetes Center Aarhus, ambulante hospitalsfunktioner, patienthotel, forskningsenheder med laboratorier og eksperimentel forskning samt et kirkerum for patienter og pårørende.

I foråret 2017 gennemførte LOHFERT – PRAETORIUS A/S en brugerproces omkring den fysiske planlægning af Forum.
 
Der blev nedsat ni brugergrupper, som kom med input til:

 • Beskrivelse af funktionsområdet
 • Input til Skitseprojekt/ Dispositionsforslag
 • Beskrivelser af relevante flow
 • Rumprogram med krav til hvert enkelt rum om størrelse, funktion, indhold mm.

 

Læs mere om Forum her:
https://stiften.dk/aarhus/14-etager-hoejt-vartegn-Forum-skal-samle-hele-Aarhus-Universitetshospital/artikel/550066

Læs Mere

LOHFERT-PREIS 2018

Formanden for Christoph Lohfert Stiftung, Prof. Dr. med. Dr. Kai Zacharowski, overrakte under tilstedeværelse af protektor, Hamburgs Senator for Sundhed Cornelia Prüfer-Storck, Lohfert-Preis 2018 til en værdi af 20.000 Euro. Prisen blev tildelt projektet “AHOI-patient om bord” under ledelse af Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner, M.Sc. fra instituttet for hygiejne og miljømedicin ved Universitetsmedicinsk Center Greifswald. Den prestigefyldte prisuddeling fandt sted under det 14. Hamburger Sundhedsøkonomiskkongres.

Aktiv inddragelse af patienter og familie i fokus
Prof. Dr. med. habil. Nils-Olaf Hübner modtog prisen også som repræsentant for hele holdet for “AHOI-patient ombord”. Det prisbelønnede projekt vil forbedre hygiejnen på hospitalet, plejehjemmet eller lægehuset. Tidligere initiativer rettede sig primært mod det medicinske- og plejepersonalets hygiejneadfærd. Det særlige ved dette projekt er den aktive inddragelse og bemyndigelse af patienterne, de plejekrævende og deres pårørende i hygiejneadfærden.

Læs Mere

Hospitalsplanlægger søges

HOSPITALSPLANLÆGGER søges
Har du lyst til at arbejde med fantastisk spændende
hospitalsprojekter og derved bidrage til at gøre fremtidens
hospitaler mere funktionelle?

Om LOHFERT-PRAETORIUS A/S
LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en privat konsulentvirksomhed.
Vi har specialiseret os inden for hospitalsplanlægning
og har i næsten 50 år været førende i
planlægningen af fremtidens hospitaler i Danmark, Norge,
Tyskland, Schweiz og Østrig. Vi løser opgaver i alle
planlægningsfaser fra de første strukturovervejelser og
dimensioneringsgrundlag over funktionsanalyser, byggeprogrammer,
driftsanalyser, arkitektdisponering, IT- og
medicoteknik til simulering af patient- og arbejdsflow og helt
frem til ibrugtagning af nye hospitaler.
Vores team (ca. 15 medarbejdere) består bl.a. af læger,
økonomer og arkitekter, som arbejder på tværs i dynamiske
teams for at opnå optimale synergier, hvor alle bidrager til
bedst mulig løsning af projekterne. Opgaverne løses
metodisk, struktureret og analytisk, men kræver samtidig
stor kreativitet. Vi styrer store brugerprocesser, skriver
analyser og formidler resultater i små og store fora.

LOHFERT-PRAETORIUS A/S søger
Vi søger en engageret projektleder og en projektmedarbejder,
der kan arbejde selvstændigt og struktureret, har
relevant akademisk uddannelse (fx arkitekt, økonom, læge
eller lign.) og som behersker tysk og dansk både skriftligt
og mundtligt. Erfaring fra sundhedsområdet er en fordel.
Du får et meningsfuldt arbejde i et aktivt fagligt miljø, hvor
du sammen med dygtige og engagerede kolleger indgår i
et stærkt team, hvor du får mulighed for at anvende og
udvikle dine kompetencer. Du får selvstændigt ansvar,
faglige udfordringer og gode muligheder for at udvikle dig.
Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold
til funktionærloven.

Læs flere detaljer om LOHFERT – PRAETORIUS A/S på
http://lohfert.as/.

For yderligere oplysninger ring til Direktør Carolina Lohfert
Praetorius på +45 42130559.

Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante
uddannelsescertifikater til cp@lohfert.as. Ansættelsesstart snarest muligt.

Læs Mere

Ny Storbylægevagt i Oslo

Bygherre: Omsorgsbygg Oslo Kommune

Opgave: Rådgiver programmering

Rådgivningsydelse:

 • Verificering af Hovedfunktionsprogram
 • Udarbejdelse af Delfunktionsprogram
 • Input til Skitseprojekt/ Dispositionsforslag
 • Udarbejdelse af Rumfunktionsprogram
 • Input til Forprojekt/ Projektforslag

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S er underleverandør til ÅF Advansia AS, Norge

Omfang/Areal: 20.000 m²

Anlægsudgifter: ca. 3,0 mia. kr.

Sengetal: 40 senge

År: 2017–2019

Byrådet i Oslo besluttede i 2016, at der skal bygges en ny storbylægevagt og at denne skal placeres ved Aker lokalsygehus. Storbylægevagten forventes at modtage ca. 350.000 patienter pr. år, svarende til ca. 1.000 patienter pr. dag. Storbylægevagten drives i et samarbejde mellem Oslo Kommune og Oslo Universitetssygehus. Der etableres både akutte og elektive funktioner, herunder akutmodtagelse, skadestue, tandklinik og operation.

På basis af et hovedfunktionsprogram udarbejdede Lohfert-Praetorius i samarbejde med 9 brugergrupper et delfunktionsprogram med koncepter, nærheder og rumprogram. Lohfert-Praetorius har derudover varetaget opgaven med Rumfunktionsplanlægning (RFP) med beskrivelser af de enkelte rums funktioner. Til RFP blev rumdatabase-værktøjet dRofus benyttet.

Læs Mere

Dr. Christoph Lohfert er gået bort

LOHFERT – PRAETORIUS A/S sørger over vores bestyrelsesmedlem Dr. Christoph Lohfert, som gik bort den 07.10.2017 efter lang tids sygdom.

Dr. Christoph Lohfert har siden 1977 bestredet mange forskelligartede opgaver for vores firma. Dr. Christoph Lohfert var ikke kun leder af store planlægningsprojekter for universitetshospitaler i Tyskland. Han var også en pioner for store tyske forskningsopgaver indenfor sygehusplanlægningen.

Med omdannelsen af vores tyske driftssted i Hamborg i 1987 til et selvstændigt anpartsselskab, fik Dr. Christoph Lohfert et nyt virkeområde. Med fortsat styrkelse af Hamborg – København aksen gav han løbende koncernen nye impulser til forbedring af planlægningsmetoder inden for sundhedsvæsenet og sygehusplanlægningen. Hans talent for, med de rigtige partnere, at vise nye veje inden for sygehusplan-lægningen, førte til helt nye metoder til styringen af økonomien på hospitalerne. Hans kreativitet var den overbevisende basis for succesen indenfor planlægningsopgaver.

Med sin personlighed var Dr. Christoph Lohfert en stor inspirator for nytænkningen af sygehusprocesser i patientens interesse. I 2010 dannede han således Christoph Lohfert Stiftung med det formål, at sætte sygehuspatientens behov og interesser i centrum for den medicinske pleje og behandling.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S

Carolina Lohfert Praetorius
Direktør

Dr. Dr. Peter Lohfert
Bestyrelsesformand

Læs Mere

Lohfert-Preis 2017

Lohfert-Prisen 2017 går til projektet “Effektivitet af smartphone apps til registrering af symptomer og terapibivirkninger i behandlingen af ​​kræftpatienter”. Prof. Dr. med. Andreas Trojan, OnkoZentrum Zürich / fond Swiss Tumor Institute Zürich, fremhæver: “Den regelmæssige dataindsamling og kommunikation mellem læge og patient via en app kan reducere akutte indlæggelser og øge effektiviteten af ​​behandlingen.”

Temaet for udbuddet af Lohfert-Prisen 2017 var: “Patientkommunikation: systemer til reducering af undgåelige (fejl)behandlinger.” Vi ledte efter projekter, der i denne ånd viser og gennemfører målbar kvalitet hos patienten.

Den prestigefyldte prisuddeling og præsentation af vinderne af Lohfert-Prisen og Medie-Prisen fandt sted den 20. september 2017 under tilstedeværelse af protektor, Hamburgs Senator for Sundhed Cornelia Prüfer-Storck, under det 13. Hamburger Sundhedsøkonomiskkongres.

Juryen sagde: “Projektet drager fordel af informationsteknologien til at fremme dialogen mellem læge og patient. Ved regelmæssig og i realtid dataindsamling ang. terapibivirkninger og symptomer gør appen det muligt at optimere plejen i terapiefaserne. Dette virker fremtidsvisene specielt i forbindelse med stigende ambulant efterbehandling i samspillet med klinikkerne. “

Læs Mere

Hurtig opdeling af patientstrømme

I Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital gør man nu det, man også planlægger i den nye storbylægevagt i Oslo:

Man deler patientstrømme hurtigt i hhv de patienter der skal behandles for en skade, og de der der har behov for at blive behandlet for en medicinsk sygdom.
Det betyder man hurtigere fordeler et relativt stort patienvolumen og samtidig søger for en bedre patientoplevelse.

Fordeling af patienterne på spor til forskellige funktionsområder giver effektive og overskuelig patientforløb. samtidig er det dog vigtigt at skabe fleksible fysiske rammer, så det er muligt at udnytte kapasiteterne, der hvor der er behov.

Læs Mere

Færre men bedre sygehuse?

Danmark viser det tyske sundhedssystem, hvordan det kan gøres anderledes.

“I stort set intet andet land findes der så mange sygehuse som i Tyskland. Hospitalsdriften er dyr og der er mangel på erfaring og specialisering. Giver det mening at reducere antal af sygehuse efter den danske model ?” Dette spørgsmål stilles i programmet “plus minus” på den tyske TV-kanal ARD .

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget væsentligt til den nye sygehusstruktur og supersygehusene i Danmark, herunder også Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver vist i udsendelsen.
Skriv til os, hvis du vil vide mere.

http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/krankenhaus-versorgung-deutschland-video-100.html

Læs Mere

Vinder af arkitektkonkurrencen om nybyggeriet Kinderzentrum Bethel fundet

Mandag den 30. januar 2017 mødtes dommerudvalget for arkitektkonkurrencen om nybyggeriet Kinderzentrum Bethel ved Evangelisches Krankenhaus Bielefeld for at bedømme de modtagne forslag.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har ledsaget den indledende gennemgang ud fra et bygningsmæssigt og funktionelt perspektiv.
I forbindelse med den indledende gennemgang blev der udarbejdet en rapport, som repræsenterer vurderingen af de enkelte arkitekters bidrag. Gennemgangen relaterede sig især til tilgængeligheden og byggemodningen, tilslutningsmulighederne til eksisterende bygninger og funktionsfordelingen i bygningerne. Arkitekternes dispositionsforslag baserede på et teoretisk rum- og funktionsprogram, som LOHFERT-PRAETORIUS A/S har udviklet under brugerinddragelse. Rum- og funktionsprogrammet tager hensyn til de særlige krav et Børnehospital stiller. Eksempelvis er der mulighed for ”Rooming-In” i alle patientstuer.

I udvælgelsen af vinderen blev i alt 11 forslag vurderet og præsenteret for udvalget der består af ni dommere. Første pladsen for det bedst egnede og mest kreative byggekoncept blev tildelt arkitektfirmaet Haschler Jehle fra Berlin.

http://evkb.de/news/nachrichten/artikel//neubau-kinderzentrum-bethel-architektenwettbewerb-entschieden.html

Læs Mere

Start på ibrugtagningsfase NPP Universitätsklinikum Bonn

Færdiggørelsen af bygningen til NPP (neurologi, psykiatri, psykosomatik) ved Universitätsklinikum Bonn er ved at tage form. Ibrugtagningen af nybyggeriet og flytningen af patienter er planlagt til slutningen af 2017.

Planlægningen af ibrugtagningsfasen er nu påbegyndt. Udover styring og tilsyn af ibrugtagningsfasen overtager LOHFERT – PRAETORIUS A/S træningen af medarbejdere og simulering af processer i nybyggeriet. I træningen af medarbejderne er der fokus på nye rumforhold og fremtidige arbejdsgange. Kort inden ibrugtagningen simuleres fremtidige processer med medarbejderne i nybyggeriet.

Planlægningen af ibrugtagningsfasen udføres på bagrund af tidligere specifikationer for driftsorganisationen, som LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet sammen med afdelingerne for neurologi, psykiatri og psykosomatisk medicin ved Universitätsklinikum Bonn siden 2013.

Vi ser frem til et tæt samarbejde i ibrugtagningsfasen med NPP-brugerne.

Læs Mere

Ny Rammeaftale i Norge

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har som underrådgiver til Norconsult indgået en vigtig rammeaftale i Norge.

Rammenaftalen er tegnet med Sykehusbygg HF og omfatter rådgivningstjenester i hele byggeprocessen – fra initiativfasen til ibrugtagningsfasen. Sykehusbygg HF ejes af de fire regionale sundhedsmyndigheder (helsefortakene) i Norge og skal sikre et nationalt kompetencemiljø for hospitalsplanlægning- og byggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er en del af underrådgiverteamet for Norconsult – sammen med Deloitte, Momentum Arkitekter, AART Architects, Henning Larsen Architects, Bygganalyse, Nosyko og Søren Jensen AS. Teamet har allerede arbejdet sammen i andre norske projekter med succes.

Rammeaftalens rådgivningstjenester er delt op i seks delområder i forhold til byggefaser og kompetencebehov. Den største del af opgaven for LOHFERT – PRAETORIUS A/S er rådgivning til analyser og programmering i konceptfasen. Derudover er LOHFERT – PRAETORIUS A/S ansvarlig for to delområder. Dette omfatter bistand til udarbejdelse og opfølgning af program og forudsætninger under forprojektet, i detailprojekteringen og i byggefasen samt bistand til udvikling af standarder (areal- og rumstandarder, koncepter, løsninger).

LOHFERT – PRAETORIUS A/S glæder sig til at fortsætte med spændende hospitalsprojekter i Norge. I de sidste år har vi allerede bidraget til planlægningen af Nytt Vestre Viken, Protonsenter i Oslo og Bergen samt Sykehuset Innlandet.

Læs Mere

Højdepunkter fra Lohfert-prisen 2016

Det var Lohfert-prisen 2016 – se højdepunkter fra prisoverrækkelsen præsenteret i filmen.
Dette års Lohfert-pris går til projektet ”Terapibegrænsning: Forbedring af den fælles beslutningsproces med kræftpatienter” af Medizinische Klinik und Poliklinik III des Klinikums der Universität München-Großhadern og Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

I juni 2016 gennemgik Lohfert-Stiftung en omstrukturering. Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski tiltrådte som bestyrelsesformand og Carolina Lohfert Praetorius overtog stillingen som næstformand. Grundlæggeren Dr. Christoph Lohfert fortsætter som direktør af Lohfert Stiftung.

I fremtiden skal Lohfert Stiftung arbejde ud fra 3 hovedspor: Lohfert-pris, Lohfert-akademi som bygges på Lohfert-filosofi og Lohfert-forskning som har fokus på udvikling af instrumenter til måling af kvalitet i hospitalsregi.

 

Læs Mere

Rejsegilde på Sydvestjysk sygehus

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er i gang med at gennemføre generalplanen for sygehuset. I de seneste år er der gennemført en udbygning og modernisering af dialyse, laboratorium, nuklearmedicin og etableringen af en ny akutmodtagelse. Der opføres nu en ny sengebygning med 158 senge.

På den baggrund har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i foråret 2016 udarbejdet en logistikplan for sygehuset, så flow, koncepter og faciliteter understøtter en god og effektiv logistik for det nye sygehus. I slutningen af september 2016 er der allerede afholdt rejsegilde for den nye vare- og linnedmodtagelse. Tillykke med det!

https://www.facebook.com/nytsydvestjysksygehus/

Læs Mere

Oplev Danmarks største hospitalsbyggeri

Hvor stort bliver det egentlig? Hvordan ser det ud indeni? Og hvordan finder man rundt på 500.000 kvadratmeter?

Søndag den 2. oktober er der igen mulighed for at besøge byggeriet af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor LOHFERT – PRAETORIUS A/S har været med til at planlægge siden 2007.

Få en rundvisning i hospitalets nye bygninger og tag et smugkig i den nye fælles Akutafdeling, et nyt sengeafsnit, en af de nye operationsgange mm. Husk tilmelding på DNU’s hjemmeside.

http://www.dnu.rm.dk/presse/nyheder/2016/danmarks-storste-hospitalsbyggeri-inviterer-indenfor/

Læs Mere

Universitätsklinikum Frankfurt

Bygherre: Universitätsklinikum Frankfurt

Opgave: Generalplan for Universitätsklinikum Frankfurt og Institut for klinisk medicin ved Universitet Frankfurt

Rådgivningsydelse:

 • Bygningsmæssig generalplan
 • Driftsorganisationsplanlægning (2.byggeafsnit, centralbygningen)

Samarbejdspartnere: Lohfert & Lohfert AG

Omfang/Areal: ca. 200.000 m² netto

Anlægsudgifter: ikke opgjort

Sengetal: 1.300 senge

År: 2015 –

Universitetsklinikum Frankfurt (UKF) består af 32 fagområder og kliniske institutter som samlet set råder over ca. 1.300 senge. UKF driver derudover mere end 20 forskningsinstitutter og står i tæt sammenhæng med Goethe-Universitetet i Frankfurt.

I 2015 fik LOHFERT – PRAETORIUS A/S i samarbejde med Lohfert & Lohfert AG til opgave at udarbejde en generalplan samt kapacitetsberegninger for Universitätsklinikum Frankfurt og Institut for klinisk medicin. LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede den bygningsmessige generalplan samt fremtidige koncepter og arealbehov til sygehuset, forskningen og uddannelsen.

For at sikre sammenhængen mellem den bygningsmæssige udviklingsplan, de udviklede koncepter, aktiviteter og kapaciteter samt centralbygningen, udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S en sammenligning af funktionerne og arealet til sygehusets centralbygning. Til centralbygningens udvidelse udarbejdes driftsorganisationsplanlægning for det 2. byggeafsnit.

Læs Mere

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Bygherre: Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

Opgave: Udviklingsplan for Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Rådgivningsydelse:

 • Entwicklungsplanung/ Zielplanung
 • Betriebsorganisationsplanung
 • Variantenentwicklung- und Bewertung
 • Optimierung Umsetzungsvariante
 • Raum- und Funktionsplanung
 • Baustufenplanung
 • Logistikplanung
 • IT-Planung

Omfang/Areal: ca. 40.000 m² netto

Anlægsudgifter: > ca. 2,2 mia. kr.

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2013- 2014

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (BwZK) er med ca. 500 senge den største militære patientbehandlingssted i Tyskland. BwZK er et specialiseret sygehus med traumatologisk Akutbehandling, interdisciplinært kardiologisk og hjertemedisinsk centrum, hovedcentrum og onkologisk centrum. På grund af ugunstige bygnings- og funktionsmæssige forhold udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i 2014 en generalplan for BwZk, som analyserede de langsigtede bygningsmæssige muligheder i form af varianter. Den udvalgte målvariant realiseres i to byggeafsnit. I det første afsnit etableres et ”High-Care-område” med fælles akutmodtagelse, radiologi, centralt og ambulant operationsafsnit, intensiv og en stor del af ambulatorierne. Det andet afsnit indeholder primært sengeafsnit og yderligere ambulatorier. I kælderniveau planlægges logistikfunktioner for begge byggefaser.

I første halvår 2016 udarbejdede arbejdsgrupper driftsorganisationskoncepterne for det første byggeafsnit. Driftsorganisationskonceptet lægger rumbehovsplanlægningen og de strukturelle bestemmelser for det første byggeafsnit fast. Resultaterne er nu grundlag for den aktuelt igangværende arkitektur- og fagplanlægning for nybyggeriet. Anlægsplanlægningen ledsages, vurderes og optimeres af LOHFERT – PRAETORIUS A/S. Parallelt udarbejdes procesplanlægningen for det første byggeafsnit og driftsorganisationskoncepterne for det andet byggeafsnit.

Læs Mere

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Bygherre: Bundesministerium für Verteidigung / repræsenteret ved: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Amt für Bauordnung und Hochbau Bundesbauabteilung

Opgave: Udarbejdelse af et Organisationskoncept/ Logistik Masterplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af Driftskoncept
 • Logistisk generalplan
 • Layoutplan for førerløst transportsystem
 • Procesplanlægning
 • Udvikling af IT-koncept

Omfang/Areal: ca. 9.8000 m² netto (Multifunktionsbygning), i alt > 30.000 m² brutto

Anlægsudgifter: ca. 750 mio kr.

Sengetal: ca. 300 senge

År: 2014 –

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er med 15 medicinske fagområder det største militære Hospital i Nordtyskland og er fast forankret i det civile Sundhedssystem i Freien und Hansestadt Hannover.

For at skabe forudsætningerne for moderne Behandlingstilbud ved Bundeswehrkrankenhaus Hamburg er der planlagt en Multifunktionsbygning i direkte nærhed til Sengehuset (Hus 2). I denne bygning er der etableret et ”high-care-område” med en central operationsgang, en ambulant operationsgang, radiologi, labor og genbehandlingscentralen. Endvidere er det planlagt at alle ambulante undersøgelses- og behandlingskapaciteter på Bundeswehrkrankenhaus Hamburg skal koncentreres i denne bygning.

LOHFERT – PRAETORIUS fik i starten af 2015 opgaven at udarbejde et statusnotat for det fremtidige driftsorganisations-koncept for Multifunktionsbygningen. Forskellige koncepter blev vurderet i forhold til strukturer og en aktivitetsbaseret kapacitetsberegning gennemført. Derudover blev der opstillet krav til procesplanlægningen. På baggrund af statuspapiret blev driftsorganisationskonceptet for Multifunktionsbygningen udarbejdet. Derudover blev der foretaget en optimering af rumprogrammet på baggrund af koncepterne.

Læs Mere

Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Bygherre: Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Opgave: Hospitalsplanlægningsrådgivning til nybyggeri af børneklinik

Rådgivningsydelse:

 • Driftsorganisationsplanlægning
 • Rum- og Funktionsplanlægning
 • Investerings- og følgeomkostningskalkule
 • Beliggenhedsanalyse
 • Udarbejdelse af grundlag for Projektkonkurrence til ny børneklinik

Omfang/Areal: ca. 9.500 m² NF

Anlægsudgifter: ca. 420 mio. kr.

Sengetal: 160 senge

År: 2014 –

Evangelisches Krankenhaus Bielefeld (EvKB) er et hospital på højeste forsyningsniveau og har regional topfunktion med i alt ca. 1.500 stationære senge. Hertil kommer dagbehandling og ambulante behandlingstilbud. Klinikken for Børne og ungemedicin er en af de største børneklinikker i Tyskland. Den behandler årilgt mere end 10.000 patienter stationært og delstationært. Derudover bliver ca. 10.000 patienter årligt behandlet i akutmodtagelsen og 20.000 patienter i specialambulatorier.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2014 opgaven at udarbejde driftsorganisationsplanlægningen samt gennemføre en aktivitetsplanlægning som mundede ud i et rum- og funktionsprogram. På baggrund af disse resultater beregnede LOHFERT – PRAETORIUS A/S anlægsomkostninger og følgeomkostninger. I 2015 udførte LOHFET – PRAETORIUS A/S et mulighedsstudie for placeringen af nybyggeriet. I 2016 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S understøttet EvKB med forberedelsen af arkitektkonkurrencen.

Læs Mere

Overrækkelse af Lohfert-prisen 2016

Dr. Christoph Lohfert, direktør for Lohfert Stiftung, overrækker i dag Lohfert-prisen 2016 i forbindelse med den tyske Gesundheitswirtschaftskongress i Hamborg.

Lohfert Stiftungs mål er at flytte medicinens fokus tilbage på stationære patienters behov og interesser. Lohfert-prisen 2016 præmierer koncepter, som formidler kommunikations-kompetencer for lægefagligt personale og sygeplejepersonale, som forudsætning for effektiv kvalitetssikring. De projekter som er i fokus viser og omsætter kvantificerbar kvalitet i forhold til patienten.

Dette års Lohfert-pris går til projektet ”Terapibegrænsning: Forbedring af den fælles beslutningsproces med kræftpatienter”.

 

 

Årets pristagere præsenteres i en kortfilm:

Læs Mere

Klinikum Frankfurt Höchst

Bygherre: Klinikum Frankfurt Höchst

Opgave: Logistikplanlægning, vurdering af hovedprojekt, Rum- funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Logistikplanlægning
 • 2nd opinion på Hovedprojekt 1. byggeafsnit
 • Rum- og Funktionsplanlægning 2. byggeafsnit

Omfang/Areal: ca. 80.000 m² (brutto)

Anlægsudgifter: 1.5 mia. kr.

Sengetal: 980 senge

År: 2013 –

Klinikum Frankfurt Höchst er et hospital med det højeste forsyningsniveau og har en særlig betydning for patientbehand¬lingen i dets optageområde. Hospitalet råder i dag over ca. 980 senge. På grund af forældet bygningsmasse og forældede strukturer blev et erstatningsbyggeri (1. byggeafsnit) planlagt. LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik opgaven at udarbejde en ekspertvurdering på projektforslaget.

Derudover blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret for at revidere Logistikplanlægningen fra 2012. I 2016 fik LOHFERT – PRAETORIUS A/S opgaven at udarbejde rum- og funktionsprogrammet for 2. byggeafsnit, som er en del af den fremtidige udvikling på matriklen.

Læs Mere

DNU som Best-Practice for tyske hospitaler

Det Nye Universitetshospital i Århus fremstår som Best-Practice for tyske hospitaler. Den tyske IT-ekspert Wolfgang Deiters fremhæver DNU-projektet som vigtig inspirationskilde i forhold til digitalisering på hospitalsniveau.

DNU er i øjeblikket Danmarks største hospitalsbyggeri, hvor LOHFERT – PRAETORIUS A/S siden 2007 har varetaget helhedsplan, programmering og logistikplanlægningen herunder funktionsanalyse med aktivitets-, kapacitets- og arealberegninger i samarbejde med C.F. Møllers afdeling for sundhedsplanlægning.

Læs mere: https://www.kma-online.de/aktuelles/management/detail/was-kliniken-vom-daenischen-super-hospital-lernen-koennen-a-32456

Læs Mere

Hochtaunus-Kliniken

Bygherre: Hochtaunus-Kliniken

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan,
 • Rum- og funktionsplanlægning,
 • Grov Organisationsplanlægning, Arkitektoniske krav,
 • Logistik-Generalplan,
 • Detailplanlægning af logistikfunktion,
 • Ledsagelse af udbudsprocesser,
 • Detailplanlægning af driftsorganisation,
 • Integrering af organisations- og driftsplanlægning i arkitektplanlægning

Sengetal: ca. 500 senge

År: 2009

Læs Mere

Graz Anatomie Campus

Bygherre: Medizinische Universität Graz

Opgave: Rådgivning

Rådgivningsydelse:

 • Strategier og koncepter for forsknings- og uddannelsesfunktioner
 • Rum- og funktionsprogram Campus-Projekt
 • Struktur – og aktivitetskoncept for Anatomi
 • Arealdimentionering (Benchmarkmetode)
 • Investeringsomkostningsestimat
 • Projekt Anatomie Campus

Omfang/Areal:
ca. 26.000 m² (Institutter)
ca. 8.400 m² (Undervisning)
ca. 41.000 m² (administration)
ca. 4.400 m² (Anatomi)

Anlægsudgifter: ca. 261 mio. kr.

År: 2006-2007, 2015-2016

Medizinische Universität Graz blev grundlagt i 2004, efter at være blevet udskilt af Karl-Franzens-Universität Graz. I for¬bindelse med planlægningen blev der udviklet et koncept for et Medicinsk Campus. Konceptet ”Medicinsk Campus Graz” er en nyskabende projekt, som samler de prækliniske Institutter med de kliniske faciliteter, som er placeret i LKH- Universitätsklinikum Graz.

Konceptet følger en international Trend, hvor der tilstræbes tæt sammenhæng mellem klinisk drift og prækliniske undervisnings- og forskningsaktiviteter. Et væsentligt kernepunkt i planlægningen var at byggeprojektet Campus der Medizinischen Universität Graz skulle opføres i umiddelbar geografisk nærhed til Universitetshospitalet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S fik i 2005 opgaven til at udvikle Strategier og Koncepter for forsknings- og undervisningsfunktioner. I 2007 blev konceptarbejdet fuldt op med udviklingen af et detaljeret rum- og funktionsprogram for det såkaldte Campus Projekt.

På grundlag af de forudgåede planlægningsarbejder blev LOHFERT – PRAETORIUS A/S engageret til udarbejdelsen af et struktur- og aktivitetskoncept samt en benchmark-model for Anatomie in Graz, som kan bruges til at udarbejde et arealestimat.

Læs Mere

Universitätsmedizin Göttingen

Bygherre: Universitätsmedizin Göttingen

Opgave: Generalplan/ Masterplan, Faseplanlægning, Nybyggeri 1. byggeafsnit.

Rådgivningsydelse:

 • Generalplanlægning/ masterplan
 • Faseplanlægning
 • Udvikling af rum- og funktionsprogram
 • Organisationsplanlægning
 • Procesplanlægning
 • Logistikplanlægning
 • Arealprogram for „UBFT-Gebäude“ (Untersuchung, Behandlung, Forschung und Theorie-Gebäude) Undersøgelses-, behandlings-, forsknings- og teoribygning)

Omfang/Areal: i alt ca. 130.000 m² netto, heraf 26.000 m² netto byggeri fase 1

Anlægsudgifter: i alt ca. 6 mia. kr, heraf ca. 1.2 mia. 1 byggeri fase 1

Sengetal: 1.500 senge

År: 2008-2013

Georg-August-Universitetet i Göttingen samler Universitetets Medisinske Fakultet og Universitetshospitalet under paraplyen Universitätsmedizin Göttingen. Göttingens Universitetshospital er med ca. 1.500 senge det eneste sygehus af højeste behandlingsniveau i Syd Niedersachsen.

Mellem 2008 til 2013 udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S i tæt samarbejde med UM-Göttingen den generalplan som analyserede den aktivitetsmæssige, organisatoriske, strukturelle og bygnings- og funktionsmæssige udvikling for den fremtidige orientering af UM Göttingen med henblik på sygepleje, forskning og undervisning. Generalplanens resultat var en anbefaling om at gennemføre en bygningsmæssig centralisering af den samlede kliniske drift i et nybyggeri (uden psykiatri) samt integrationen af Vorklinik, de teoretiske/klinisk-teoretiske afdelinger, i et samlet Campus.

Læs Mere

Universitätsklinikum Erlangen

Bygherre: Medizinische Fakultät der Universität Erlangen, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Opgave: Rapport til byggeansøgning til nybyggeri af Operativt Centrum

Rådgivningsydelse:

 • Rapport til byggeansøgning
 • Planlægning af byggeetaper
 • Beregning af anlægsudgifter

Areal/omfang: ca. 20.000 m²

Sengetal: ca. 1.300 senge

År: 2009-2010

Læs Mere

Sykehuset Innlandet HF

Bygherre: HR-NOR AS / Sykehuset Innlandet HF

Opgave: Gennemgående Underleverandør rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Tilstands- og egnethedsanalyse på otte matrikler
 • Analyse af den bygningsmæssige levedygtighed
 • Analyse af den funktionelle funktionsevne
 • Vurdering af tilpasningsevnen
 • Konsekvensanalyse af ændringer i behandlingsstrukturen
 • Udvikling af Strukturelle løsningsmodeller
 • Virksomhedsmæssig plan

 

Samarbejdspartnere/underleverandører: LOHFERT – PRAETORIUS A/S arbejder sammen med Deloitte Norge, Norconsult og AART Arkitekter

Omfang/Areal: ca. 146.000 m² NF (8 Matrikler, inkl. Psykiatri)

Anlægsudgifter: ikke opgjort

Sengetal: 1.138 senge (samlet)

År: 2015 –

Sykehuset Innlandet HF satte Idefaseplanlægningen igang for en gennemgribende omstrukturering af udrednings- og behandlingstilbuddet i Mjøsburaregionen. Flere modeller for den fremtidig struktur skulle udredes, fra etableringen af et hovedhospital ved Mjøsbura til etableringen af op til 4 akutsygehuse i Regionen. LOHFERT – PRAETORIUS udarbejdede en tilstands- og egnethedsanalyse for den bygningsmæssige og funktionelle brugbarhed af eksisterende byggerier på i alt 8 lokationer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede endvidere en virksomhedsmæssig plan, som analyserede og vurderede behovet for forandringer i aktiviteten i et fremskrivningsperspektiv til 2040.

Parallelt udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S beregningerne vedrørende i alt 17 strukturelle løsningsmodeller, hvor arealbehovet, investeringsomkostninger og realiseringsmulighederne blev holdt op imod Sykehuset Innlandets effektmål.

Læs Mere

Johannes Wesling Klinikum Minden

Bygherre: Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis

Rådgivningsydelse:

 • Udviklingsplanlægning for Klinikum Minden,
 • Medicinske aktiviteter og strukturer,
 • Logistikplanlægning,
 • Rum- og funktionsplanlægning,
 • Sengebehovsanlayse,
 • Vurdering af arealer til nybyggeriet,
 • Organisations- og driftsplanlægning,
 • Personaldimensionering,
 • Flytnings- og ibrugtagningsplanlægning

Sengetal: ca. 860 senge

År: 2000-2004, 2006-2008

Læs Mere

Sykehusbygg HF – Partikelcenter

Bygherre: Sykehusbygg HF / HR-NOR-AS

Opgave: Gennemgående rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Rum- og funktionsprogrammering (klinisk område)
 • Udvikling af scenarier for antal og placering af centre
 • Rådgivning i forbindelse med forenklet dispositionsforslag

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S var underleverandør for HR-NOR AS

Omfang/Areal: 13.500 – 16.500 m² (ikke endeligt besluttet)

Anlægsudgifter: 2,34 mia. kr.

Sengetal:

År: 2016

Den Norske regering besluttede i 2010 at etablere protonbehandling som tilbud inden 2022. I 2016 gik koncept-faseplanlægningen i gang, med henblik på at udarbejde tre varianter for etablering og placering af Protonbehandlings-centre i Norge. LOHFERT – PRAETORIUS A/S havde i planlægningsarbejdet for konceptfasen ansvar for programmeringen og vurderingen af arealer for klinik-delen og protonbehandlingsdelen.

Læs Mere

Nyt Odense Universitetshospital

Bygherre: Region Syddanmark

Opgave: Funktions- og logistikplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Byggeprogram
 • Patientforløbsanalyser og simulering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning

Sengetal: 850 senge

Anlægsudgifter:
8 mia. kr.

Omfang:
250.000 m² nybyggeri

År: 2011 – 2018

Odense Universitetshospital er et nybyggeri på bar mark. Det nye hospital bygges sammen med et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet ved det nuværende Syddansk Universitet.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har stået for programmering og brugerprocesser i byggeprogram, dispositions- og projektforslag for Nyt OUH.

Vi har fra begyndelsen af Nyt OUH- projektet i 2011 været underrådgiver til totalrådgiver med ansvar for programmering- og logistikopgaver.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter. Der blev bl.a. afholdt møder med 43 afdelingsgrupper, 15 klyngegrupper og 10 konceptgrupper. I samarbejde med afdelingerne er der udarbejdet specifikation for kliniske standardrum og specialrum.

Det har i projektet Nyt OUH været stort fokus på logistik. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har ledet en række brugergrupper om logistik og udarbejdet flow-beskrivelser til brug for planlægningen af bl.a. IT-løsninger.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har indgået i den løbende koordinering med projektledelsen og direktionen for Odense Universitetshospital, i kraft af rollen sygehusplanlægger.

I 2016-2019 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektorganisationen Nyt OUH med ansvar for funktionsplanlægning for program og andet materiale brugt til udbud i totalentrepriserne.

Læs Mere

Nyt Vestre Viken Sykehus

Bygherre: Rambøll Norge og HF Vestre Viken

Opgave: Gennemgående rådgiver

Rådgivningsydelse:

 • Driftsorganisationsplanlægning
 • Dimensionering
 • Rum- og Funktionsplanlægning
 • Delfunktionsprogrammer
 • Kapacitetsberegninger for Brærum, Kongsberg, Ringrike

Samarbejdspartnere: LOHFERT – PRAETORIUS A/S var underleverandør til Rambøll Norge

Omfang/Areal: 115.000 m² (Somatik) + 30.000 m² (Psykiatri)

Anlægsudgifter: ca. 8,04 mia. kr.

Sengetal: 645 senge

År: 2014 – 2016

Vestre Viken HF består af fire somatiske og to psykiatriske sygehuse med en samlet bygningsmasse på ca. 300.000 m². Hospitalerne viser utidssvarende strukturer og svag bygningsmæssig funktionsevne. Derfor blev planlægningsarbejdet for Nyt Vestre Viken Sykehus sat igang. På basis af Udviklingsplan og Konceptfaserapport indgik LOHFERT – PRAETORIUS A/S i planlægningsarbejdet med ansvar for udarbejdelsen af overordnede koncepter. Siden koordinerede LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdelsen af Hoved- og Delfunktions-programmer ved inddragelse af 29 brugergrupper. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har derudover varetaget opgaver indenfor Kapacitetsberegninger og Rum- og Funktionsplanlægning.

Læs Mere

Landeskrankenhaus Klagenfurt

Bygherre: Landeskrankenhaus Klagenfurt

Rådgivningsydelse: Sanering og nybyggeri på eksisterende matrikel frem til 2010

Sengetal: 1.350 senge

År: 1998-2010

Landeskrankenhaus Klagenfurt er et hovedsygehus med 1.350 senge i delstaten Kärnten i det sydlige Østrig med et opland på 600.000 indbyggere. I 1999 udviklede vi en generalplan for sygehuset, hvorved de kommende medicinske og organisatoriske strukturer blev dannet, ligesom de overordnede bygningsmæssige og funktionelle planer for sygehusets fremtid blev skitseret. Vi anbefalede blandt andet en flytning af floden Glan, som løber gennem Klagenfurt. Derved kunne dele af sygehusets eksisterende bygningsmasse syd for floden samles med det planlagte nybyggeri på arealet nord for floden.

Med dette projekt udviklede vi nye ideer for procesorienterede sygehusfunktioner, funktionsprincipper og centrumstrukturer. I fællesskab med brugere og sygehusledelse udarbejdede vi efterfølgende et funktions- og rumprogram for et nybyggeri på ca. 115.000 m², som dannede grundlag for en arkitektkonkurrence med en byggesum på 315 mio. €. Byggeriet er taget i brug 2010.

Læs Mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

Bygherre: Region Midtjylland

Opgave: Helhedsplan, programmering og logistik

Rådgivningsydelse:

 • Brugerprocesser
 • Programmering
 • Konceptudvikling
 • Helhedsplan
 • Standardrum
 • (Re-)programmering
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Logistikplanlægning
 • Patientforløbsanalyser

Sengetal: 800 senge

Anlægsudgifter: 7,5 mia. kr.

Omfang: 350.000 m², heraf 250.000 m² nybyggeri

År: 2007 – 2018

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er et af danmarkshistoriens største hospitalsopgaver, hvor Aarhus Universitetshospital bygges sammen med hospitalet i Skejby til et samlet hospitalskompleks. Hospitalet får et samlet areal på ca. 350.000 m², hvor ca. 250.000 m² er nybyggeri.

I perioden 2007-2015 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S udført funktionsplanlægning som underrådgivere til DNU-konsortiet. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har udarbejdet rumprogrammer og koncepter og gennemført en brugerproces med involvering af ca. 80 brugergrupper.

I perioden 2015 – 2018 har LOHFERT – PRAETORIUS A/S været bygherrerådgiver for projektafdelingen for DNU. Vi har bl.a. haft ansvar for funktionsplanlægning af program til brug for udbud af hhv. Dansk Center for Partikelterapi og for Forum i totalentreprise.

Læs Mere

Nyt Hospital Nordsjælland

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Funktionsplanlægning

Rådgivningsydelse:

 • Idéoplæg
 • Konkurrencemateriale
 • Brugerproces

Sengetal: 650 senge

Anlægsudgifter: 3.8 mia. kr.

Omfang: 112.000 m²

År: 2011 – 2015

I forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør har regeringen givet tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeri af et nyt hospital i Nordsjælland. Hospitalet skal bygges på en bar mark syd for Hillerød og får et samlet areal på 136.000 m². Projektet løber i perioden 2011-2021.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S varetager opgaver som bygherrens rådgiver i forbindelse med funktionsplanlægningen. Denne opgave omfatter bl.a. udarbejdelse af idéoplæg og konkurrencemateriale samt afholdelse af brugerprocesser.

Som grundlag for input til konkurrencematerialet deltog og udarbejdede LOHFERT – PRAETORIUS A/S materiale til 16 brugergrupper med repræsentanter fra afdelinger på Hillerød Hospital.

Læs Mere

Salzburger Landeskliniken

Bygherre: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan 2020,
 • Driftsorganisation og finansiering
 • Ledsagelse ved planlægning af Chirurgie West, 2. byggeafsnit

Sengetal: ca. 1.900 senge

År: 2005-2007

I forbindelse med udarbejdelsen af en generalplan til de to universitetssygehuse ”St. Johanns Spital” og ”Christian-Doppler-Klinik” i Salzburg har LOHFERT – PRAETORIUS A/S overtaget delprojekterne til driftsorganisation og finansering.

Projektet omhandlede flere varianter til dannelse af specialer i sammenhæng med brug af de bestående bygninger samt nybyggeri på arealet. I alt omfattede projektet 140.000 m² netto og omkostninger til om- og nybyggeri på op til 685 mio. €.

Læs Mere

Glostrup Hospital

Bygherre: Glostrup Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Alectia

Sengetal: 450 senge

Anlægsudgifter: 1,0 mia. kr.

Omfang: 130.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2007-2008 indgået i opgaven med at udarbejde en generalplan for Glostrup Hospital ud fra de retningslinjer, der var fastsat i Hospitalsplanen 2007. Heri var det bl.a. fastlagt, at Glostrup Hospital skal være et specialehospital i Region Hovedstaden med en markant profil på neuro- og rehabilitetsområdet. Generalplanen indeholdt en vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov og arealdimensionering, rokade og funktionsfordeling samt vurdering af tekniske forhold inkl. anlæg og driftsøkonomi.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 gennemført en aktivitets- og kapacitetsanalyse til beregning af det fremtidige arealbehov for funktionerne på Glostrup Hospital.

I dag er hospitalet sammenlagt med Rigshospitalet.

Læs Mere

Bornholms Hospital

Bygherre: Bornholms Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 300 mio. kr.

Omfang: 50.000 m²

År: 2008-2009 og 2014

For at optimere de fysiske forhold på Bornholms Hospital, således at hospitalet kan leve op til nutidens standarder og intentionerne om markante forbedringer som beskrevet i Hospitalsplan 2007, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S i en generalplan for Bornholms Hospital foretaget en vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering.

Af generalplanen fremgår det, at en ombygning/tilbygning af Bornholms Hospital er nødvendig for at bringe de medicinske sengeafsnit og ambulatoriefunktionen op på en nutidig standard for hospitalsbyggeri.

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har i 2014 udarbejdet program for udvidelse og ombygning af akutmodtagelsen

Læs Mere

Frederikssund Hospital

Bygherre: Frederikssund Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 100 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 35.000 m²

År: 2008-2009

Frederikssund Hospital er midt i en spændende tid med implementering af Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007 har bevirket en opsplitning af funktionerne på 3 hospitaler i Nordsjælland. Frederikssund Hospital skal bl.a. varetage den specialiserede neurorehabilitering med fysio- og ergoterapi som hovedfokus.

De fremtidige fysiske rammer skal kunne matche denne specialistopgave og LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejder i den forbindelse en generalplan med hovedvægt på kapacitets- og arealdimensionering.

Læs Mere

Landeskrankenhaus Bruck/Mur und Landeskrankenhaus Leoben

Bygherre: Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH bzw. LKH Bruck/Mur, LKH Leoben

Rådgivningsydelse: Struktur- og generalplan

Sengetal:

 • LKH Bruck/Mur: ca. 350 senge
 • LKH Leoben: ca. 670 senge

År: 2001-2003

Ændringerne i sygehusstrukturen i Østrig har, ligesom i det øvrige Europa, ført til øget fokusering på mulighederne for samarbejde mellem sygehusene. Et eksempel på en strukturtilpasning er Landeskrankenhaus Bruck og Landeskrankenhaus Leoben med blot 12 km afstand.

Ved hjælp af porteføljeanalyser har vi fastlagt de fremtidige aktiviteter for begge sygehuse. I samarbejde med sygehusejeren Krankenanstaltengesellschaft Steiermärk – KAGES (der kan sammenlignes med eksempelvis konstruktionen H:S) vurderede vi, at en egentlig sammenlægning på én matrikel ikke var nødvendig for at forbedre sygehusfunktionerne på begge sygehuse.

Der blev i stedet gennemført en specialefordeling mellem de to sygehusenheder og et øget samarbejde i såkaldte funktionsbærende enheder.

Læs Mere

Helsingør Hospital

Bygherre: Helsingør Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af bygningsmæssige konsekvenser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 200 senge

Anlægsudgifter: 400 mio. kr.

Omfang: 30.000 m²

År: 2008

Hospitalsplanen ligger op til en hurtig lukning af Hørsholm Sygehus, hvilket har en stor betydning for Helsingør Hospital, idet hospitalet modtager den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital.
LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til analyser af de bygningsmæssige konsekvenser af disse strukturændringer både på kort og lang sigt.

Læs Mere

Bispebjerg Hospital

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Vurdering af bygningsmæssige konsekvenser

Sengetal: 500 senge

Anlægsudgifter: 2,6 mia. kr.

Omfang: 180.000 m²

År: 2007-2008

Da de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital ikke lever op til de krav som Hospitalsplan 2007 stiller samt hospitalets egen vision om et moderne storbyhospital med grønne arealer, har LOHFERT – PRAETORIUS A/S bidraget med vurdering af kapacitetsbehov og arealdimensionering af det fremtidige Bispebjerg Hospital. Rådgivningen har ligeledes belyst konsekvenser og muligheder for Bispebjerg Hospital på generalplansniveau.

Der er lagt vægt på at bevare hospitalets smukke arkitektur og samtidig skabt en ny kerne i hospitalet med de akutte kliniske funktioner.

Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Frederiksberg og Bispebjerg til Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg.

Læs Mere

Rigshospitalet

Bygherre: Rigshospitalet

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Samarbejdspartnere: Creo, Balslev

Sengetal: 1.100 senge

Anlægsudgifter: 7,6 mio. kr.

Omfang: 375.000 m²

År: 2007-2009

I henhold til Hospitalsplan 2007 skal Rigshospitalet fortsat være regionens spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede afdelinger, og skal dertil have nødvendige fysiske rammer samt muligheder for udvidelse til nye fremtidige opgaver.

Disse ændringer nødvendiggør derfor nybyggeri og større renoveringer. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har undersøgt muligheden for implementeringen af hospitalsplanen på Rigshospitalet med fremskrivning af kapacitets- og arealbehov for det fremtidige Rigshospital.

Læs Mere

Region Hovedstaden

Bygherre: Region Hovedstaden

Opgave: Vurdering af fysiske rammer

Rådgivningsydelse:

 • Arealberegninger

Samarbejdspartnere: Alectia

Sengetal: 5.000 senge

Anlægsudgifter: 26 mia. kr.

Omfang: 1,7 mio. m²

År: 2007-2008

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har opbygget en analysemodel til fastlæggelse af det fremtidige arealbehov for Region Hovedstadens hospitaler som følge af arealbehov og afledte speciale- og funktionsændringer. Modellen er benyttet til fastlæggelse af behovet for anlægsudgifter. Som grundlag herfor er der foretaget en afdækning af de bygningsmæssige rammer og muligheder på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Efterfølgende er det politisk besluttet at reducere antallet af hospitaler og nogle sygehusmatrikler er lukket i dag.

Læs Mere

Hillerød Hospital

Bygherre: Hillerød Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Kapacitetsberegninger
 • Arealanalyser

Sengetal: 600 senge

Anlægsudgifter: 1,7 mia. kr.

Omfang: 140.000 m²

År: 2008-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S udarbejdede i 2003 en generalplan for Hillerød Hospital. Efter vedtagelsen af Hospitalsplan 2007 er forudsætninger og plangrundlaget ændret. LOHFERT – PRAETORIUS A/S har bidraget til opdatering af Generalplanen for Hillerød Hospital samt foretaget kapacitetsberegninger og arealanalyser til brug for de mange midlertidige foranstaltninger på matriklen.

Det er bl.a. nødvendigt at udvide operations- og intensivfaciliteter samt at etablere et midlertidigt ”modulhospital” indeholdende ambulatorier og sengeafsnit på matriklen.

Det er efterfølgende politisk besluttet at samle hospitalerne i Nordsjælland til Nyt Hospital Nordsjælland.

Læs Mere

Herlev Hospital

Bygherre: Herlev Hospital

Opgave: Generalplan

Rådgivningsydelse:

 • Analyse af arealmæssige konsekvenser

Sengetal: 900 senge

Anlægsudgifter: 4,2 mia. kr.

Omfang: 280.000 m²

År: 2007-2009

LOHFERT – PRAETORIUS A/S har for Herlev Hospital udarbejdet en generalplan som konsekvens af de strukturelle ændringer ved varetagelsen af Hospitalsplan 2007. På baggrund af prognoser for aktivitetsudviklingen i de enkelte klinikker og tværgående afdelinger er der udarbejdet kapacitetsberegninger samt foretaget en dimensionering af arealbehovet.

Den teoretiske dimensionering tager højde for nye strukturer såsom f.eks. etablering af ny fælles akutmodtagelse og udvidelse af patienthotellet. Planlægningen omfatter endvidere fordeling af funktioner og arealer på eksisterende bygninger og behovet for nybyggeri.

Der er udarbejdet koncepter for bl.a. akutmodtagelse, operation, intensiv, kvinde/barn, forskning og uddannelse samt for logistik. Koncepterne og arealdimensioneringen vil indgå som grundlag for en projektkonkurrence i 2010.

Læs Mere

Medizinische Hochschule Hannover

Bygherre: Medizinische Hochschule Hannover

Rådgivningsydelse:

 • Generalplan kirurgisk ambulatorium/skadestuen inkl. blodbank,
 • Generalplan,
 • Rum- og funktionsplanlægning af transplantationscenter,
 • Rapport INI,
 • Kontrol af operationskapacitet i det centrale operationsafsnit,
 • Omstrukturering af central sengeafsnit,
 • Implementeringsplanlægning for børnehospitalet,
 • Rapport til transplantations- og forskningscenter (TPFZ) og det centrale operationsafsnit,
 • Analyse af patienternes egnethed og belastningsevne i forbindelse med modelstudiet som grundlag for kapacitetsberegningen
 • (Projekt UPPMK)

Sengetal: 1.444 senge

År: 1991-2003, 2009-

Læs Mere

Generationsskifte og ændring af navn

Efter 46 år har adm. direktør og grundlægger af Lohfert & Lohfert AS Peter Lohfert valgt at overlade roret til sin datter Carolina Lohfert Praetorius, som overtager posten som direktør pr. 1. juli 2016. Derved sikres kontinuiteten af firmaet, som gennem et halvt århundrede har gennemført ca. 2.000 projekter indenfor hospitalsplanlægning i Europa.

Med direktørskiftet er der samtidig sket en navneændring af firmaet til:

LOHFERT – PRAETORIUS A/S

LOHFERT – PRAETORIUS A/S er eksperter inden for hospitalsplanlægning og planlægger fremtidens hospitaler gennem en kontinuerlig proces som angribes

metodisk – struktureret – analytisk – dokumenteret – kommunikativt.

Carolina er uddannet læge, har en Master i Professionel Kommunikation, har været ansat i firmaet i over 8 år og har været en del af den daglige ledelse de sidste 4 år. Carolina varetager uændret sine opgaver som projektleder i løbende projekter. Peter Lohfert vil overtage posten som bestyrelsesformand og dermed bibeholde en væsentlig funktion i firmaet. Peters tvillingbror Christoph Lohfert forsætter i bestyrelsen.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet de næste 46 år i samme ”Lohfert-ånd” som hidtil og ser frem til det fremtidige samarbejde. Carolina kan kontaktes på cp@lohfert.as eller på telefon +45 42130559.

Med venlig hilsen

Peter Lohfert
Bestyrelsesformand
Carolina Lohfert Praetorius
Direktør
Læs Mere